Archívy autora: Mgr. Lucia Hanusová

Zmeny v legislatíve od 1.1.2017

Zmeny v legislatíve od 1.1.2017 Zvýšenie limitu paušálnych výdavkov podľa §6 ods. 10 na 60% z úhrnu príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§6 ods. 1 a 2,4 ZDP), najviac do výšky 20 000€ . Zdanenie podielov na … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Zmeny v legislatíve od 1.1.2017

Elektronické schránky právnických osôb

Od 1. augusta 2016 v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sú elektronické schránky pre právnické osoby povinné. Aktivácia bude prebiehať do 31. decembra 2016, a to tak, že že pri prvom prihlásení na portál www.slovensko.sk sa elektronická … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Elektronické schránky právnických osôb

Občianske združenia

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy, disponovať svojim majetkom a nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie, môže dostať pokutu a pod. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Občianske združenia

Nové opatrenia v oblasti daní v roku 2016

Ministerstvo financií SR v júli predstavilo a do medzirezortného pripomienkového konania zaradilo sériu novelizácii daňových zákonov. Novely predložených daňových zákonov, s rozdielnou navrhovanou účinnosťou, menia podmienky podnikania mnohých spoločností a ich spoločníkov. Prehľad najvýznamnejších zmien v rámci predložených noviel daňových zákonov: zavedenie zdanenia dividend v rámci … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Nové opatrenia v oblasti daní v roku 2016

Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy Operácie s hotovosťou patria k rutine pri podnikaní a preto je potrebné ich správne zaznamenať. Hotovosťou platíme za služby a tovar, napr. na pošte, v obchode, v reštaurácii a pod. Podľa slovenskej legislatívy majú podnikatelia na výber dve sústavy vedenia účtovníctva … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Kontrola a správnosť vedenia pokladničnej evidencie firmy

Účtovanie škody spôsobenej zamestnancom reštaurácie

Škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 a § 72 postupov účtovania na účte: 549 – Manká a škody Zodpovednosť za škodu … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie škody spôsobenej zamestnancom reštaurácie

Účtovanie vratných obalov.

Obaly slúžia na ochranu a prepravu nakúpeného materiálu, tovaru a výrobkov. Z účtovného hľadiska v zmysle § 17 ods. 3 postupov účtovania patria vratné fľaše do kategórie zásob a účtujú sa ako materiál. Vratné obaly slúžia na viacnásobné použitie pri dodávkach medzi … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Účtovanie vratných obalov.

Zmeny v účtoch v roku 2016.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva bolo posledný krát novelizované opatrením zo dňa 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74. Prijatým opatrením boli významne zmenené nasledovné … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Zmeny v účtoch v roku 2016.

Pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Pri zisťovaní základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vychádza z výsledku hospodárenia (zisk alebo strata). Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Opravné položky k zásobám.

Opravná položka k zásobám sa podľa § 18 ods. 5 opatrenia č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravná … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality | Komentáre vypnuté na Opravné položky k zásobám.