Opravné položky k zásobám.

Opravná položka k zásobám sa podľa § 18 ods. 5 opatrenia č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve tvorí, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravná položka sa vytvára podľa § 23 ods. 1 tohto opatrenia.

Ak sa pri inventarizácii zistí, že úžitková hodnota zásob nezodpovedá ich oceneniu v účtovníctve, prírastky hodnoty sa neúčtujú a úbytky hodnoty sú predmetom analýzy a ak nie je zníženie hodnoty definitívne, vytvára sa opravná položka. Ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob sú vyššie ako budú ekonomické úžitky z ich predaja alebo použitia pre vlastné potreby účtovnej jednotky, napríklad v dôsledku nepotrebnosti, nadbytočnosti, poklesu ich predajnej ceny alebo v dôsledku toho, že sa zvýšili náklady potrebné na ich dokončenie, vytvára sa opravná položka k týmto zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou. Čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ocenenie zásob po zohľadnení zníženia ich hodnoty nie je vyššie ako predpokladaná suma, ktorá by sa dosiahla ich predajom alebo ich použitím pre vlastné potreby účtovnej jednotky. K surovinám a k pomocným látkam sa opravná položka vytvára, ak je pravdepodobné, že hotové výrobky, na výrobu ktorých budú tieto suroviny a pomocné látky použité, sa predajú so stratou. Toto ustanovenie nadväzuje na § 26 ods. 1 a 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , podľa ktorého je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v súlade s účtovnými zásadami a metódami. Zníženie ocenenia, ktoré nie je definitívne, sa v účtovníctve vyjadrí prostredníctvom opravných položiek. Ocenenie zásob na účtoch 112, 121, 122, 123, 124, 132 a 133 sa nemení. Opravná položka nemôže vykazovať aktívny zostatok , preto sa tvorí vždy iba na zníženie ocenenia.

Opravné položky k zásobám sa účtujú na účtoch:

191 – Opravné položky k materiáli

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194 – Opravné položky k výrobkom

195 – Opravné položky k zvieratám

196 – Opravné položky k tovaru

Tvorba opravných položiek k zásobám sa účtuje v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám, ak ide o opravnú položku k materiálu a tovaru alebo na ťarchu účtu 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o opravné položky k zásobám vlastnej výroby.

Tvorba opravných položiek
1. k materiálu 505 191
2. k nedokončenej výrobe 611 192
3. k polotovarom vlastnej výroby 612 193
4. k výrobkom 613 194
5. k zvieratám 614 195
6. k tovaru 505 196

 

Zúčtovanie opravných položiek k zásobám z dôvodu vyradenia, úbytku zásob, ak došlo k spotrebe alebo inému úbytku materiálu sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej osnovy 19 – Opravné položky k zásobám zo súvzťažným zápisom v prospech účtu 112 – Materiál na sklade, ak došlo k predaju alebo inému úbytku tovaru, v prospech účtu 132 – Tovar na sklade a v predajniach133 – Nehnuteľnosť na predaj, ak došlo k úbytku zásob vlastnej výroby v dôsledku predaja , spotreby alebo iného úbytku, v prospech účtu 12 – Zásoby vlastnej výroby.

 

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu spotreby, predaja alebo iného úbytku zásob
1. k materiálu 191 112
2. k nedokončenej výrobe 192 121
3. k polotovarom vlastnej výroby 193 122
4. k výrobkom 194 123
5. k zvieratám 195 124
6. k tovaru 196 132

Zúčtovanie opravných položiek k zásobám, ktorých úbytok už bol zaúčtovaný v účtovníctve, sa môže účtovať na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 501 – Spotreba materiálu, 542- Predaný materiál alebo iného nákladového účtu, kde bol úbytok materiálu zaúčtovaný, v prospech účtu 504 – Predaný tovar, 507 – Predaná nehnuteľnosť alebo iného, kde bol úbytok tovaru zaúčtovaný, v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 61 alebo nákladového účtu, na ktorom bol úbytok zásob vlastnej výroby zaúčtovaný.

1. k materiálu 191 501,542,5…
2. k nedokončenej výrobe 192 611
3. k polotovarom vlastnej výroby 193 612
4. k výrobkom 194 613
5. k zvieratám 195 614
6. k tovaru 196 504,543,5…

Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty zásob účtujeme v zaniknutej sume na ťarchu vecne príslušného účtu účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám so súvzťažným zápisom v prospech účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám alebo v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 61 – Zmena vnútroorganizačných zásob. K tomuto dochádza vtedy, ak zanikla príčina nadbytočnosti zásob, prípadne sa dosiahla úspora nákladov na dokončenie výrobkov oproti predpokladaným nákladom, teda sa predpokladané zníženie úžitkovej hodnoty zásob nepotvrdilo.

1. k materiálu a tovaru 191,196 505
2. k zásobám vlastnej výroby 192,193,

194,195

611,612,

613,614

Príklad: Opravná položka k tovaru ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka má na sklade tovar, ktorého obstarávacia cena celkom zaúčtovaná na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach je vo výške 12 000 € (účtovná hodnota zásob), predajná cena bola stanovená vo výške 15 000 €.
Ide o tovar, ktorému o pár mesiacov končí záručná doba, predpokladajme, že sa bude predávať za cenu nižšiu, ako je jeho účtovná hodnota, pričom nedochádza k definitívnemu zníženiu ocenenia.
Je predpoklad, že predajná cena bude vo výške 11 000 €, náklady na predaj vo výške 600 €, to znamená, že čistá realizačná hodnota zásob je vo výške 10 400 €.

OP = účtovná hodnota zásob – čistá realizačná hodnota zásob
OP = 12 000 – 10 400 = 1 600 €.

Účtovná jednotka musí vytvoriť opravnú položku k tovaru vo výške 1 600 €.

Účtovné súvzťažnosti: Suma MD Dal
1. Tvorba opravnej položky k tovaru 1 600 € 505 196

Predaj tovaru v nasledujúcom účtovnom období

Ak účtovná jednotka predá tovar za predajnú cenu, ku ktorému bola vytvorená opravná položka, musí najskôr zúčtovať opravnú položku a až potom bude účtovať o predaji tovaru.

Účtovné súvzťažnosti: Suma MD Dal
1. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu predaja tovaru (po zúčtovaní OP došlo k zníženiu hodnoty zásob)  1 600 € 196 132
2. Tržba z predaja tovaru 11 000 € 211 604
3. Náklady spojené s predajom tovaru (provízia za sprostredkovanie predaja tovaru)    600 € 518 211
4. Úbytok predaného tovaru v obstarávacej cene po zohľadnení opravnej položky (OC – OP = 12 000 – 1 600) 10 400 € 504 132

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.