Opravné položky k pohľadávkam.

Opravné položky sa tvoria a účtujú podľa zásad pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek ustanovených v § 18 opatrenia MF SR č. 23054/2002 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve. Podľa tohto ustanovenia v ods. 7 sa opravná položka k pohľadávkam tvorí najmä k pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie. V súlade s § 18 ods. 12 sa opravné položky k pohľadávke zúčtujú z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva, napr. odpísaním, ku ktorej bola opravná položka vytvorená, alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky.

Tvorba opravnej položky k pohľadávke

Tvorba opravnej položky k pohľadávke sa účtuje na strane Má dať účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam a na strane Dal účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam.

Účtovný prípad MD D
Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 547 391

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu:

  • úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty pohľadávky, ktoré sa zúčtuje na strane Má dať účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam a na strane Dal účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Účtovný prípad MD D
Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 391 547
  • vyradenia pohľadávky z účtovníctva, ktoré sa zúčtuje na stranu Má dať účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam a na stranu Dal príslušného účtu pohľadávok
Účtovný prípad MD D
Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 391 31x

 

Na účely dane z príjmov sa na analytických účtoch k účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam účtujú osobitne zákonné opravné položky, ktoré sú daňovým výdavkom už pri ich tvorbe a osobitne ostatné opravné položky, ktoré nie sú daňovým výdavkom pri ich tvorbe, ale ich daňová uznateľnosť sa posudzuje až pri ich zúčtovaní.

Zákonné opravné položky :

Podľa § 20 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa za zákonné opravné položky považujú opravné položky

  1. k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, ak ich tvorba je v súlade s 20 ods. 10 až 12,
  2. k nepremlčaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak ich tvorba je v súlade s 20 ods. 14
  3. nepremlčaným pohľadávkam, ktoré tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
  4. nepremlčaným pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní (zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní),
  5. nepremlčaným pohľadávkam zdravotných poisťovní, okrem pohľadávok z verejného zdravotného poistenia prislúchajúcich k výnosom oslobodeným od dane podľa 13 ods. 2 písm. i).

Príklad:
Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcom účtovnom období úplne splatí

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 5 000 €, ktorá vznikla v mesiaci október. Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku. Vzhľadom na to, že splatnosť pohľadávky uplynula ku koncu novembra daného účtovného obdobia, účtovná jednotka sa rozhodla vytvoriť opravnú položku len vo výške 20 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

Účtovný prípad MD D Suma
Tvorba OP k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti nezaplatí      ( pohľadávka je vo výške 5 000€ , OP je 1 000€ ) 547 391 1 000
Úhrada pohľadávky v nasledujúcom roku v plnej výške 221 311 5 000
Zúčtovanie opravnej položky 391 547 1 000

 

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcom účtovnom období splatí iba čiastočne

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 5 000 €, ktorá vznikla v mesiaci júl daného účtovného obdobia.
Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku. Účtovná jednotka sa rozhodla vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky.

 

Účtovný prípad MD D Suma
Tvorba OP k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti nezaplatí      ( pohľadávka je vo výške 5 000€ , OP je 5 000€ ) 547 391 5 000
Úhrada pohľadávky v nasledujúcom roku v čiastočnej výške 3 000 € 221 311 3 000
Zúčtovanie opravnej položky 391 547 3 000

Keďže k úhrade zvyšnej časti pohľadávky vo výške 2 000 € nedošlo ani v nasledujúcom účtovnom období, účtovná jednotka sa rozhodla ustúpiť od jej vymáhania a pohľadávku vyradiť z účtovníctva. Pred jej vyradením musí najskôr zúčtovať zvyšnú časť vytvorenej opravnej položky, čím dôjde zároveň k vyradeniu aj časti pohľadávky z účtovníctva.

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva 391 311 2 000

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú dlžník v nasledujúcich účtovných obdobiach nesplatí vôbec a účtovná jednotka pristúpi k odpisu pohľadávky do nákladov

Účtovná jednotka má pohľadávku v menovitej hodnote 5 000 €, ktorá vznikla v mesiaci apríl daného účtovného obdobia. Pretože pohľadávka dlžníkom nebola do konca účtovného obdobia uhradená, účtovná jednotka musí k pohľadávke vytvoriť opravnú položku.
Účtovná jednotka sa rozhodla vytvoriť opravnú položku vo výške 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky.
Dlžník pohľadávku neuhradil ani v nasledujúcom účtovnom období, a preto sa účtovná jednotka rozhodla vyradiť pohľadávku z účtovníctva.

Účtovný prípad MD D Suma
Tvorba OP k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti nezaplatí      ( pohľadávka je vo výške 5 000€ , OP je 5 000€ ) 547 391 5 000
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva 391 311 5 000

Ak by bola opravná položka tvorená iba na 50% z menovitej hodnoty pohľadávky, bolo by účtovanie nasledovné

Účtovný prípad MD D Suma
Tvorba OP k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník sčasti nezaplatí      ( pohľadávka je vo výške 5 000€ , OP je 2 500€ ) 547 391 2 500
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva 391 311 2 500
Odpis zvyšnej pohľadávky 546 311 2 500

Tvorba opravnej položky sa vytvára, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako (§ 20 (14) zákona o dani z príjmov):

a) 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
b) 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
c) 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.