SLUŽBY

 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre zamestnancov, SZČO, študentov, dôchodcov
 • Kontrola účtovníctva
 • Evidencia dlhodobého majetku a odpisy
 • Spracovanie personalistiky a mzdovej agendy
 • Daňové priznania
 • Účtovné služby – vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva , vedenie účtovníctva spätne na konci roka
 • Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným
  • vypracovanie kompletných podkladov a formulárov potrebných pre založenie spoločnosti
  • Vyplnenie tlačív pre registráciu novozaložených spoločností na daňovom úrade

 

1. Účtovné služby:

1.1 Vedenie jednoduchého účtovníctva

Klientom spracovávame :

 • Peňažný denník
 • Pokladničnú knihu
 • Knihu záväzkov a pohľadávok
 • Evidenciu DPH, daňové priznanie
 • Ročnú účtovnú závierku : – zostavenie ročných výkazov, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
 • Daňové priznanie k dani z príjmov

1.2 Vedenie podvojného účtovníctva

Klientom spracovávame :

 • Hlavná kniha
 • Účtovný denník
 • Saldokonto pohľadávok a záväzkov
 • DPH evidencia, daňové priznanie
 • Ročná účtovná závierka – súvaha, výkaz ziskov a strát, výsledovka, poznámky
 • Daňové priznanie k dani príjmov
 • Inventarizácia

2. Daňové priznania účtovnej jednotky:

 • daň z príjmov fyzických a právnických osôb, neziskových organizácii
 • daň z príjmov zo závislej  činnosti zamestnancov
 • daň z motorových vozidiel
 • DPH:
  • Účtovanie a evidencia DPH
  • Vypracovanie daňových priznaní DPH
  • Vypracovanie súhrnného výkazu

3. Spracovanie personalistiky a mzdovej agendy

Klientom spracovávame :

 • Pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov , dohody  o pracovnej činnosti
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti
 • Výpočet miezd
 • Zostavy – výplatné pásky, rekapitulácie, prehľad dovoleniek
 • Výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, daňový úrad
 • Štatistické výkazy
 • Bankové príkazy na úhradu
 • Ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme
 • Podklady pre ukončenie pracovného pomeru

4. Evidencia dlhodobého majetku a odpisy:

 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok
 • dlhodobý finančný majetok
 • odpisový plán
 • odpisovanie majetku

5. Kontrola účtovníctva :

 • kontrola správnosti zaúčtovania dokladov
 • kontrola daňových priznaní
 • kontrola výkazov
 • posúdenie oprávnenosti nákladov