Odpisovanie nehmotného majetku 2015.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) sa odpisovaním rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

Z § 21 ods. 1 písm. a) ZDP vyplýva, že výdavky na obstaranie nehmotného majetku nie sú daňovými výdavkami a nevstupujú do základu dane jednorazovo, ale postupne vo forme odpisov. Pravidlá odpisovania nehmotného majetku sú uvedené v § 22 ods. 8 ZDP.

Za nehmotný majetok sa podľa § 22 ods. 7 ZDP považuje dlhodobý nehmotný majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok vrátane dlhodobého nehmotného majetku zaúčtovaného právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie vyčleneného z goodwillu alebo záporného goodwillu, len pri uplatnení reálnych hodnôt.

Ďalej treba vychádzať z § 37 postupov účtovania, podľa ktorého sa nehmotným majetkom rozumie :

  • vývoj, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania,

Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej

realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály,

zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Na účtoch dlhodobého nehmotného majetku sa neúčtujú náklady na výskum, ktorým sa rozumie pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Náklady na výskum sa účtujú do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na

a) činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,

b) skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,

c) hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,

d) formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb

  • softvér , bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky

alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť

dodávky hardvéru.

  • oceniteľné práva, ktorými sú výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.
  • goodwill ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný ide o záporný goodwill obstaraný kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev.

Goodwill vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje .

Nehmotný majetok sa nezatrieďuje do odpisových skupín podľa prílohy 1 k ZDP ako hmotný majetok a neuplatňujú sa rovnomerné alebo zrýchlené odpisy podľa § 27 a 28 ZDP. Podľa § 22 ods. 8 ZDP nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny (§ 25) s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahrňuje do základu dane podľa § 17a až 17c (najdlhšie počas 7 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej však v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vo výške 1/7 ročne).

V § 28 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú uvedené pravidlá odpisovania nehmotného majetku:

  • účtovná jednotka odpisuje nehmotný majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami ( 28 ods.1)
  • účtovná jednotka musí mať zostavený odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie . Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve ( 28 ods. 3)
  • účtovná jednotka odpisuje nehmotný majetok počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania ( 28 ods. 4)

Účtovné odpisy nehmotného majetku sú totožné s daňovými odpismi.

Dlhodobý drobný nehmotný majetok je majetok, ktorého vstupná cena je nižšia ako 2400 eur a doba použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok . Výdavky na jeho obstaranie sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky do základu dane zahrnú buď jednorazovo do výdavkov, nebudú sa považovať za dlhodobý majetok( účet 518), alebo sa premietnu do výdavkov prostredníctvom odpisov, čiže sa tento majetok bude považovať za dlhodobý .

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.