Zaradenie majetku do odpisových skupín.

V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť.

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

V prvých dvoch odpisových skupinách nedošlo k zmene. Tretia odpisová skupina (pôvodne 12 rokov) sa rozdelila na dve skupiny. Nová odpisová skupina tri s dobou odpisovania 8 rokov bude zahŕňať len vybrané druhy majetku technologického charakteru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o elektrické motory, generátory, transformátory, turbíny, pece, horáky, plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, stroje pre metalurgiu a podobne. Ostatný majetok z pôvodnej odpisovej skupiny bol presunutý do odpisovej skupiny štyri s nezmenenou dobou odpisovania 12 rokov, boli do nej preradené z odpisovej skupiny dva, rekreačné a športové člny, lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia. Pôvodná odpisová skupina štyri s dobou odpisovania 20 rokov bola rozdelená tiež na dve odpisové skupiny – odpisovú skupinu päť s dobou odpisovania 20 rokov a odpisovú skupinu šesť s dobou odpisovania 40 rokov. Do novej odpisovej skupiny šesť s dobou odpisovania 40 rokov budú patriť nevýrobné budovy a stavby. Ide najmä o bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, budovy pre vzdelávania a zdravotníctvo. V prípade, že sa budova využíva na viacero účelov, rozhodujúce je jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Hlavné využitie budovy sa stanoví porovnaním úžitkovej plochy v m 2 využívanej napr. na administratívne účely podľa odpisovej skupiny šesť k úžitkovej ploche v m2 využívaných ako výrobnú halu. Podľa výsledku sa potom budova s kombinovaným využitím zaradí buď do odpisovej skupiny šesť alebo odpisovej skupiny päť.

Podľa nového znenia zákona o dani z príjmov je možné uplatňovať zrýchlenú metódu odpisovania len pri hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny dva s dobou odpisovania 6 rokov a hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny tri s dobou odpisovania 8 rokov. Pre všetok hmotný majetok zaradený do ostatných odpisových skupín bude možné od roku 2015 používať len rovnomernú metódu odpisovania.

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

 

Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa zmeny v zaradení hmotného majetku do odpisových skupín týkajú aj majetku odpisovaného podľa ZDP platného do 31. 12. 2014. Každý daňovník je povinný vykonať zmeny v zaradení do odpisových skupín počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. 1. 2015 .Pri preradení hmotného majetku do nových odpisových skupín a pokračovaní v odpisovaní platí zásada, že:

  • už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú
  • hmotný majetok sa odpíše do výšky 100 % vstupnej ceny.

Hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu okrem pozemkov sa bude od roku 2015 odpisovať počas doby odpisovania ustanovenej zákonom o dani z príjmov a nie počas doby trvania prenájmu . Odpisovanie takéhoto majetku sa teda bude uskutočňovať buď metódou rovnomerného odpisovania podľa § 27 alebo metódou zrýchleného odpisovania (len ak ide o odpisovú skupinu dva alebo tri) podľa § 28 zákona o dani z príjmov. Pri odpisovaní sa tento majetok odpíše do výšky vstupnej ceny.

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.