Odpisy 2015

Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani

z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 1. januára 2015 aj k zmene v odpisovaní

hmotného majetku, a to v týchto oblastiach:

 1. Rozšírenie počtu odpisových skupín:

Od 1.1.2015 je stanovených 6 odpisových skupín majetku, a to:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

V prvých dvoch odpisových skupinách nedošlo k zmene. Tretia odpisová skupina (pôvodne 12 rokov) sa rozdelila na dve skupiny. Nová odpisová skupina tri s dobou odpisovania 8 rokov bude zahŕňať len vybrané druhy majetku technologického charakteru, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Ide napríklad o elektrické motory, generátory, transformátory, turbíny, pece, horáky, plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, stroje pre metalurgiu a podobne. Ostatný majetok z pôvodnej odpisovej skupiny bol presunutý do odpisovej skupiny štyri s nezmenenou dobou odpisovania 12 rokov, boli do nej preradené z odpisovej skupiny dva, rekreačné a športové člny, lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia. Pôvodná odpisová skupina štyri s dobou odpisovania 20 rokov bola rozdelená tiež na dve odpisové skupiny – odpisovú skupinu päť s dobou odpisovania 20 rokov a odpisovú skupinu šesť s dobou odpisovania 40 rokov. Do novej odpisovej skupiny šesť s dobou odpisovania 40 rokov budú patriť nevýrobné budovy a stavby. Ide najmä o bytové budovy, hotely, administratívne budovy, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, budovy pre vzdelávania a zdravotníctvo. V prípade, že sa budova využíva na viacero účelov, rozhodujúce je jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Hlavné využitie budovy sa stanoví porovnaním úžitkovej plochy v m 2 využívanej napr. na administratívne účely podľa odpisovej skupiny šesť k úžitkovej ploche v m2 využívaných ako výrobnú halu. Podľa výsledku sa potom budova s kombinovaným využitím zaradí buď do odpisovej skupiny šesť alebo odpisovej skupiny päť.

 1. Obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania:

Ustanovenie § 26 ods. 3 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2015 umožňuje uplatňovať zrýchlenú metódu odpisovania len pri hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny dva s dobou odpisovania 6 rokov a hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny tri s dobou odpisovania 8 rokov. Pre všetok hmotný majetok zaradený do ostatných odpisových skupín bude možné od roku 2015 používať len rovnomernú metódu odpisovania.

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
Odpisová skupina v prvom roku odpisovania v ďalších rokoch odpisovania pre zvýšenú zostatkovú cenu
2 6 7 6
3 8 9 8

Podľa prechodného ustanovenia § 52zd ods. 6 ZDP sa zmeny v zaradení hmotného majetku do odpisových skupín týkajú aj majetku odpisovaného podľa ZDP platného do 31. 12. 2014. Každý daňovník je povinný vykonať zmeny v zaradení do odpisových skupín počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. 1. 2015 .Pri preradení hmotného majetku do nových odpisových skupín a pokračovaní v odpisovaní platí zásada, že:

 • už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú
 • hmotný majetok sa odpíše do výšky 100 % vstupnej ceny.
 1. Zmena odpisovania majetku prenajatého formou finančného prenájmu.

Od 1.1.2015 dochádza k zjednoteniu spôsobu odpisovania majetku bez ohľadu na formu jeho obstarania. Ustanovenie § 26 ods. 8 zákona už neumožňuje hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu (leasing) odpisovať počas doby trvania prenájmu, ale iba metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania, a to podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny. Metódu zrýchleného odpisovania možno použiť iba na majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 alebo 3. Odpisovanie sa vykonáva zo vstupnej ceny majetku, ktorou je suma istiny zvýšená o náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku. Daň z pridanej hodnoty nie je súčasťou vstupnej ceny majetku u platiteľa tejto dane.

 1. Obmedzenie zahrňovania odpisov luxusných automobilov do daňových výdavkov:

Pri osobných automobiloch zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac sa od roku 2015 zavádza obmedzenie zahrňovania ich daňových odpisov do základu dane. Základ dane sa bude upravovať len vtedy, ak bude v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto osobných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur. Toto obmedzenie sa zavádza aj na nájomné pri operatívnom lízingu týchto automobilov zahrňované do daňových výdavkov u nájomcu.

 1. Povinnosť prerušenia odpisovania hmotného majetku

V ustanovení § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov bola doplnená povinnosť daňovníka

prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku okrem daňovníka, ktorý uplatňuje

úľavu na dani podľa § 30a a 30b zákona, v tom zdaňovacom období,

 • v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,
 • ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby, o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.
 1. Odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu, bude nutné krátiť

V súlade s novým § 19 ods. 2 písm. t) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa odpisy majetku, ktorý má charakter využívania na osobnú spotrebu budú zahrňovať do daňových výdavkov v rovnakej percentuálnej výške, v akej si bude daňovník uplatňovať výdavky (náklady) s ním súvisiace. Daňovník si bude môcť vybrať jeden z dvoch variantov uplatňovania výdavkov (nákladov) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, ktorý bude mať charakter osobnej spotreby a bude využívaný aj na nepodnikateľské, súkromné alebo akékoľvek iné účely, ako je zabezpečenie zdaniteľného príjmu:

 • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo
 • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.