Elektronické schránky právnických osôb

Od 1. augusta 2016 v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sú elektronické schránky pre právnické osoby povinné. Aktivácia bude prebiehať do 31. decembra 2016, a to tak, že že pri prvom prihlásení na portál www.slovensko.sk sa elektronická schránka právnickej osoby automaticky aktivuje. Bližšie  informácie k postupu pri aktivácii elektronických schránok v rámci prechodného obdobia nájdete v Metodickom usmernení k povinnej aktivácii.

Dňom 1. januára 2017 budú automaticky aktivované elektronické schránky pre všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či sa štatutárny orgán právnickej osoby do elektronickej schránky prihlási, alebo nie.

Na čo budú firmám slúžiť elektronické schránky?

Orgány verejnej moci budú elektronické schránky využívať na doručenie úradných dokumentov. Správy sa budú pokladať za doručené aj bez podpísania doručenky a prečítania správy po uplynutí lehoty 15 dní od odoslania, čím môžu nadobudnúť účinnosť nadväzujúce právne úkony (napr. plynutie lehoty na odvolanie voči rozhodnutiu a pod.). Preto firmám odporúčame zabezpečiť si prístup a pravidelne sledovať prichádzajúce správy, na portály verejnej správy www.slovensko.sk.

Na to, aby ste sa vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky, potrebujete:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK (cudzinec – doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK) – vybavuje sa na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru
  • počítač s operačným systémom Windows, nainštalovanými ovládačmi pre čítačku a aplikáciami na identifikáciu používateľa, podpisovanie dokumentov a podaní – ovládače a aplikácie sú na stiahnutie na portáli www.slovensko.sk

Po prvom prihlásení do Elektronickej schránky odporúčame nastaviť sťahovanie notifikácie z elektronickej schránky do emailového klienta, alebo formou SMS , aby nebolo nutné pravidelne kontrolovať elektronickú schránku na slovensko.sk.

Okrem toho je ďalej možné, aby prihlásený štatutár alebo člen štatutárneho orgánu delegoval zodpovednosť za elektronickú komunikáciu aj inej fyzickej osobe – udelil jej čiastočný alebo úplný prístup na disponovanie s elektronickou schránkou. Táto osoba však musí mať taktiež všetko potrebné hardvérové a softvérové vybavenie (eID karta, čítačka, počítač, atď.)

Elektronická komunikácia a doručovanie

Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty vám majú orgány verejnej moci doručovať do vlastných rúk a ktoré nie.

Ak sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak:

  • potvrdíte doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní (fikcia doručenia) odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15- dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Pri doručovaní do vlastných rúk sa vám obsah elektronickej správy sprístupní až po potvrdení (zadanie BOK kódu) doručenia správy prostredníctvom doručenky.

Súvisiace videonávody

Najčastejšie otázky a odpovede k téme povinnej aktivácie schránok právnických osôb si môžete prečítať v článku Povinná aktivácia schránok právnických osôb – najčastejšie otázky a odpovede.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú operátori Ústredného kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. Otázky nám môžete posielať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdroj: www.slovensko.sk

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.