Občianske združenia

Občianske združenie je právnická osoba, ktorá koná vo vlastnom mene, čiže môže uzatvárať zmluvy, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy, disponovať svojim majetkom a nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie, môže dostať pokutu a pod.

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé združenie, ktoré spĺňa zákonom stanovený postup. Aby vzniklo, musia sa minimálne tri osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila 18 rokov , rozhodnúť, že založia združenie. Musia pripraviť stanovy a Ministerstvu zaslať návrh na registráciu združenia.

Stanovy musia obsahovať :

 • názov a sídlo združenia
 • cieľ činnosti
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene, zásady hospodárenia,
 • zánik združenia.

Do predmetu činnosti sa nebojte napísať aj činnosti, ktorými si nie ste istý, že ich budete realizovať. Čím viac činností, tým viac možností. V budúcnosti uvidíte, že čím viac činností budete mať v stanovách, tým budú Vaše možnosti oveľa rozsiahlejšie.

Všetko čo budete mať v stanovách určené , to bude v budúcnosti patriť medzi oslobodené príjmy.

Po zaregistrovaní Vám Ministerstvo vnútra SR pridelí IČO. DIČ potrebuje občianske združenie v prípade, že bude vykonávať podnikateľskú činnosť alebo sa stane zamestnávateľom, platí aj pre dohody mimo pracovného pomeru.

Registrácia k 2% :

Aby mohlo byť občianske združenie zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% musí fungovať minimálne 1 rok a do 15.12. sa zaregistrovať u notára. K registrácii je potrebné doložiť :

 • originál plus kópiu stanov , kde je jasný dátum zaregistrovania OZ
 • originál plus kópiu potvrdenia o pridelení IČO
 • zápisnicu z Valného zhromaždenia , z ktorého je jasné, kto je oprávnený konať v mene OZ
 • potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní, o tom, že dané OZ nemá nedoplatok na poistnom, ak nemá zamestnancov, potrebuje potvrdenie o tom, že nie je vedené v registri.
 • potvrdenie od Zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že OZ nemá nedoplatok na poistnom. Pokiaľ má zamestnancov poistených vo viacerých ZP , je potrebné potvrdenie od každej z nich. Ak OZ nemá zamestnancov, toto potvrdenie nie je nutné prikladať k registrácii.
 • potvrdenie z banky o vedení účtu, na ktorý má byť podiel 2% z dane poukázaný . Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak OZ získa z 2% viac ako 33 000€ , má povinnosť otvoriť si v banke do 30 dní špeciálny účet a previesť tam financie z 2%.
 • notár môže od Vás požadovať preukázanie aktuálnej existencie OZ. Toto potvrdenie Vám vydá Ministerstvo vnútra SR.

Notár formou notárskej zápisnice osvedčí predloženie týchto dokumentov a údaje o prijímateľovi oznámi Komore notárov SR, ktorá vedie centrálny register prijímateľov podielu zaplatenej dane. Komora notárov SR zverejní tento zoznam do 15.1. nasledujúceho roka.

Registráciu je nutné opakovať každoročne.

Výhody OZ:

Občianske združenie môže prijímať nových členov, bez nutnosti zmeny stanov. Môže získať rôzne granty alebo podporu zo strany verejnej správy , lebo cieľ združenia je jasne definovaný a právna forma ho predurčuje k rozvoju komunít a spoločnosti a nie na podnikateľskú činnosť.

Členské príspevky nie sú zdaniteľným príjmom pre OZ, a ani akákoľvek aktivita súvisiaca s hlavným cieľom združenia nie je zdaniteľným príjmom. Ako som písala už predtým, to čo budete mať v stanovách udané ako činnosť a všetko s ňou súvisiacu, nebude zdaniteľným príjmom.

Občianske združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť, ktorá však musí slúžiť na podporu hlavného cieľa združenia. Zdaňovanie je rovnaké ako pri obchodných spoločnostiach.

Občianske združenie po zaregistrovaní do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane môže prijímať 1% od právnických osôb, 1,5%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 1% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie.

Fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% zaplatenej dane. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v príslušnom roku vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve. Nemusí vykonávať dobrovoľnícku činnosť iba pre toho, komu chce darovať podiel zaplatenej dane z príjmov.

Načo sa môžu použiť 2% z podielu zaplatenej dane :

Financie získané z podielu zaplatenej dane sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v §50 zákona o dani z príjmov a súčasne sú uvedené aj v stanovách.
V § 50 sú uvedené tieto činnosti:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Pri každom použití podielu zaplatenej dane je potrebné overiť, či daný výdavok slúži na vyššie uvedené účely a súčasne máte tento účel uvedený aj vo Vašich stanovách. Náklady na administratívne výdavky ako je vedenie účtovníctva, prenájom a podobne, je možné financovať z 2% čiastočne.

Časové lehoty pre prijímateľov podielu zaplatenej dane :

 • 15.12. posledný deň na registráciu do Zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane
 • 31.12. posledný deň na použitie financií z podielu zaplatenej dane získaných na bežný účet v predošlom roku
 • 31.5. posledný deň na zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku , pokiaľ ste v predošlom roku získali z 2% viac ako 3 320 €

Povinnosti občianskeho združenia ako prijímateľa podielu zaplatenej dane.

 • použiť financie podielu zaplatenej dane do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijalo na bankový účet a ako som už písala na účel, ktorý má OZ ako predmet činnosti vo svojich Stanovách a súčasne je uvedený v zákone o dani z príjmov § 50. Pozor ak nesplníte túto povinnosť, musíte do 90 dní tieto financie vrátiť správcovi dane a tiež sa na Vás vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny
 • ak sa zruší prijímateľ po osvedčení splnenia podmienok podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na tento podiel zaniká.
 • prijímateľ (OZ), ktorý v jednom roku dostane podiel zaplatenej dane viac ako 3 320 €, je povinný do 16mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamu DR SR ( do 31.5.) zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Táto špecifikácia obsahuje výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane, ak je potrebné tak aj výrok audítora ( ak ste prijali v jednom roku viac ako 33 000€). POZOR ak túto podmienku nesplníte Komora notárov SR Vás nezaradí do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane na obdobie jedného roka !!!
 • v prípade, že získate viac ako 33 000€, ste povinný do 30 dní otvoriť v banke špeciálny účet a tieto financie previesť na tento účet. A tento účet používať aj v budúcnosti.

Zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Najprv sa musíte zaregistrovať na elektronickom portáli Ministerstva spravodlivosti SR https://portal.justice.sk/PortalApp/Page/Registracia.aspx.

Pri registrácii je dôležité zadať správnu emailovú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný email. Na túto emailovú adresu Vám budú doručované aj oznámenia o podaní, platobné podmienky a uverejnenia v Obchodnom vestníku. Po registrácii Vám Ministerstvo spravodlivosti SR pridelí registračné číslo, ktoré Vám doručí do vlastných rúk. Potom sa prihlásite na portál Ministerstva spravodlivosti SR, pod Vaším menom a heslom, vyberiete si Aktiváciu služieb , kde do okna Aktivačný kód zadáte registračné číslo a potvrdíte tlačidlom Aktivuj.

Vytvorenie podania :

V časti Obchodný vestník si zvoľte možnosť Nové podanie , následne zvoľte typ podania – Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane.

Názov prijímateľa musí byť totožný s názvom pod ktorým je prijímateľ zaregistrovaný u notára.

V podaní špecifikujete účel a spôsob použitia podielu zaplatenej dane z príjmov.

Pozor od roku 2016 je zmena pri zverejňovaní špecifikácie – bude potrebné presne rozčleniť , koľko financií bolo použitých na samotný účel a koľko na chod organizácie.

Účtovníctvo OZ.

 Občianske združenie ktoré má iba oslobodené príjmy od dane , nemá povinnosť podávať daňové priznanie, ale viesť účtovníctvo musí. Či už vedie jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, musí spraviť k 31.12. účtovnú závierku, ktorá zobrazuje informácie o stave majetku, záväzkoch, o výnosoch, o príjmoch a výdavkoch a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie.

Tiež je vhodné viesť samostatnú evidenciu podielu zaplatenej dane z príjmov. Bude sa Vám potom ľahšie pripravovať špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane.  Pokiaľ dostanete na podiely zaplatenej dane menej ako 3 320 € nemáte povinnosť do 31.5. zverejniť špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane. Pokiaľ  suma ročného podielu zaplatenej dane bude vyšší ako 35 000€ máte povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.