Zmeny v legislatíve od 1.1.2017

Zmeny v legislatíve od 1.1.2017

  1. Zvýšenie limitu paušálnych výdavkov podľa §6 ods. 10 na 60% z úhrnu príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§6 ods. 1 a 2,4 ZDP), najviac do výšky 20 000€ .
  2. Zdanenie podielov na zisku (dividend) vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva a iných príjmov ( podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, podiel na zisku spoločníka v.o.s. a komplementára k.s. ) u fyzických osôb vo výške 7% z osobitného základu dane zisteného podľa §51e ods. 2 písm. a) ZDP a vo výške 35% z osobitného základu dane zisteného podľa §51e ods. 2 písm. b) ZDP. Toto sa týka dividend za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2017. Dividendy vykázané za zdaňovacie obdobie 2004 -2016 podliehajú zdravotným odvodom a nie sú predmetom dane z príjmov.
  3. U PO daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou budú podľa § 12 ods. 7 písm. c) ZDP dividendy a iné príjmy zdaniteľnými príjmami, len ak plynú od daňovníka z nezmluvného štátu. Tiež budú zdaniteľnými príjmami na území SR aj dividendy a iné príjmy, ktoré budú plynúť PO z nezmluvného štátu zo zdrojov na území SR. Sadzba dane je 35% z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 ZDP
  4. Podiel na zisku vyplatený zamestnancovi bez účasti na ZI sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa §5 ods. 1 písm. a) ZDP, pričom budú zdaňované preddavkovým spôsobom v sadzbe 19%/25%
  5. Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku je oslobodený do výšky 500€ od jednotlivého pozemkového spoločenstva
  6. Súčasťou základu dane daňovníka až po zaplatení sú výdavky na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva , počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky zaplatené FO za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie. Uplatní sa už pri DP za rok 2016.
  7. Podľa názoru FR SR v prípade, ak s prenájmom nehnuteľnosti súvisia aj platby za ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľnosti a tieto platby sú u prenajímateľa považované za zdaniteľné príjmy, u nájomcu budú súčasťou základu dane až po zaplatení podľa §17 ods. 19 písm. b) ZDP, rovnako to platí aj na energie (elektrická energia, teplo, teplá voda, pitná a úžitková voda, plyn) a ostatné služby (odpadová voda, osvetlenie, upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, kontrola a čistenie komínov, odvoz odpadu, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou) spotrebované nájomcom, ak ich platí nájomca priamo dodávateľovi energie a služieb, pričom zmluvný vzťah s dodávateľom energií a iných služieb má uzatvorený prenajímateľ.
  8. Rozšírenie okruhu závislých osôb spresnením pojmu ekonomické a personálne prepojenie v §2 písm. o) ZDP. Za závislé osoby sa budú považovať nielen osoby, ktoré sú pod vedením alebo kontrolou tej istej osoby, ale aj pod vedením alebo kontrolou blízkych osôb a tiež osoby, v ktorých má nielen tá istá osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel, ale aj blízka osoba.

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.