Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve vzhľadom na zmeny v roku 2016.

Zostavenie účtovnej závierky je upravené opatrením MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých účtovných jednotiek, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky, opatrením MF SR č. 23377/2014-74 o účtovnej závierke veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu (týmto opatrením bolo zároveň zrušené doterajšie opatrenie MF SR č. 4455/2003-92 o účtovnej závierke podnikateľov), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, opatrením MF SR č. 15464/2013-74 o účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek (novelizované 24. septembra 2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Problematika účtovnej závierky je zachytená v § 17 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý účtovnú závierku definuje ako „štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Vo všeobecnosti rozoznávame individuálnu účtovnú závierku, ktorú podniky zostavujú v zmysle § 17, § 17a a § 18 a konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá sa zostavuje v zmysle § 22 a § 22a zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Individuálnu účtovnú závierku zostavuje každý podnikateľský subjekt – účtovná jednotka. Zatiaľ čo konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje iba určitá skupina účtovných jednotiek, pre ktorú je špecifické ekonomické alebo personálne prepojenie. Za prepojené podniky zostavuje a predkladá konsolidovanú účtovnú závierku vždy materská účtovná jednotka, pričom materská účtovná jednotka je oslobodená len v prípade, ak je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou. Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok ako aj individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek, neboli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 1. celková suma majetku materskej a dcérskych účtovných jednotiek je suma väčšia ako 24 000 000 eur , pričom má zákon na mysli sumu majetku zistenú zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa 26 ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov (opravné položky a oprávky),
 2. čistý obrat materskej a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 48 000 000 eur ,
 3. priemerný počet zamestnancov materskej a dcérskych účtovných jednotiek presiahol za účtovné obdobie počet 250.

Materskou účtovnou jednotkou je v zmysle § 22 ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka, ktorá má v inej účtovnej jednotke:

 • väčšinu hlasovacích práv,
 • má právo vymenúvať a odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu,
 • je spoločníkom alebo akcionárom,
 • má právo vykonávať rozhodujúci vplyv v inej účtovnej jednotke, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto účtovnou jednotkou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto účtovnej jednotky, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa riadi táto účtovná jednotka,
 • je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a až do zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka alebo akcionára, ktorý je materskou účtovnou jednotkou; toto sa neuplatňuje, ak existuje iná, tretia strana disponujúca právami podľa písmen a) až c),
 • je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi má väčšinu hlasovacích práv.

V zmysle § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva tieto súčasti:

 1. Súvahu,
 2. Výkaz ziskov a strát,
 3. Poznámky.

Od 1.12016 sa zákonom č. 130/2015 Z. z. v zákone o účtovníctve ustanovuje definícia podielovej účasti, upravuje definícia dcérskej účtovnej jednotky a vypúšťa sa pojem podstatný vplyv.

Podstatný vplyv je nahradený pojmom podielová účasť. Podstatným vplyvom sa rozumel najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach v inej účtovne jednotke, podielovou účasťou je najmenej 20 % podiel na základnom imaní (nie na hlasovacích právach).

 • v § 10 ods. 18, § 14 ods. 2 písm. a), ods. 7, 11, 12 a 22 a § 80 ods. 1 pojem podstatný vplyv nahrádza pojmom podielová účasť;
 • z § 14 ods. 3 na účely účtovania a vykazovania cenných papierov a podielov vypúšťa definícia dcérskej účtovnej jednotky a definícia podielovej účasti;
 • v § 48 ods. 1 písm. e) a f) a v § 52 ods. 11 písm. b) pojem konsolidovaný celok zosúlaďuje s pojmami používanými v § 14 ods. 3.
 • 10 ods. 18 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie:

„O odloženej dani z príjmov vyplývajúcej z dočasných rozdielov súvisiacich s podielmi v dcérskych účtovných jednotkách a v účtovných jednotkách, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť, sa neúčtuje, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. a) účtovná jednotka, ktorá má takýto podiel, je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a
 2. b) je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti.“
 • 14 ods. 2 písm. a) postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Cenné papiere a podiely sa účtujú ako
 1. a) dlhodobý finančný majetok, ak ide o cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou, realizovateľné cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere držané do doby splatnosti,
 2. b) krátkodobý finančný majetok, ak ide o majetkové cenné papiere určené na obchodovanie a dlhové cenné papiere určené na obchodovanie, dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do doby platnosti, vlastné akcie a vlastné obchodné podiely, vlastné dlhopisy a ostatné realizovateľné cenné papiere.“
 • 14 ods. 7 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Ako realizovateľný cenný papier a podiel sa účtuje cenný papier a podiel, ktorý nie je cenným papierom na obchodovanie, cenným papierom držaným do doby splatnosti, cenným papierom a podielom v dcérskej účtovnej jednotke, cenným papierom a podielom v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou.“
 • 14 ods. 11 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní inej účtovnej jednotky a nie sú cenným papierom alebo podielom v dcérskej účtovnej jednotke alebo v účtovnej jednotke s podielovou účasťou, sa účtuje na ťarchu účtu vecne príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“
 • 14 ods. 12 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Zmena hodnoty cenných papierov a podielov, ktoré tvoria podiel na základnom imaní účtovnej jednotky, pre ktorú je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť, sa účtuje pri ocenení metódou vlastného imania takto:
 1. a) zmena reálnej hodnoty cenného papiera a podielu sa zaznamená na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného finančného majetku súvzťažne s účtom 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov,
 2. b) pri predaji sa zaúčtovaná zmena hodnoty zruší zápisom na ťarchu alebo v prospech samostatného analytického účtu príslušného finančného majetku súvzťažne s účtom 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov.“
 • 14 ods. 22 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť, a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.“
 • 80 ods. 1 postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „V prospech účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov sa účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s po­dielovou účasťou, 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok.“
 • 48 ods. 1 písm. e) a f) postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „V účtovej triede 3 sa účtujú…
 1. e) v účtovej skupine 35 poskytnuté krátkodobé pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami alebo v rámci podielovej účasti, pohľadávky za upísané vlastné imanie, krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom a členom a pohľadávky zo združenia podľa zmluvy o združení,
 2. f) v účtovej skupine 36 krátkodobé záväzky z prijatých pôžičiek medzi prepojenými účtovnými jednotkami alebo v rámci podielovej účasti, záväzky voči spoločníkom a členom a záväzky zo združenia podľa zmluvy o združení…..“
 • 52 ods. 11 písm. b) postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie: „Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje…..
 1. b) na ťarchu účtu odvod spotrebných daní alebo preddavkové pevné sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní a nárok voči príslušnému správcovi dane na vrátenie spotrebných daní za zdaňovacie obdobie so sú­vzťaž­ným zápisom v pros­pech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti a 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.“

Oceňovanie reálnou hodnotou

V nadväznosti na vypustenie reprodukčnej obstarávacej ceny z § 25 zákona o účtovníctve sa:

 • v § 16 ods. 28, § 21 ods. 1 a 2 a § 30b ods. 1 ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou nahrádza ocenením reálnou hodnotou definovanou v § 27 zákona o účtovníctve;
 • v § 44 ods. 8 vypúšťa ocenenie zvierat vlastného chovu, príchovkov a prírastkov zvierat reprodukčnou obstarávacou cenou.

Ustanovenia § 24 ods. 6, § 26 ods. 1 a § 30b ods. 2 sa zosúlaďujú s novým znením § 27 zákona o účtovníctve.

 

Účtovanie sponzorského
V nadväznosti na zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) sa vkladá nové ustanovenie § 52b, ktoré ustanovuje účtovanie peňažného a nepeňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej v zmysle § 50 a § 51 zákona o športe

 • 52b postupov účtovania v PÚ od 1. 1. 2016 znie:

(1) Na účte 347 – Ostatné dotácie sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) podľa osobitného predpisu.33) Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 – Ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma sponzorského sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcom vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

(2) Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri

a) odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,

b) neodpisovanom majetku v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva.

(3) Sponzorské na úhradu nákladov, ktoré kompenzuje konkrétne náklady sponzorovaného, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní sponzorského na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

(4) Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnuté sponzorské sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 – Výnosy budúcich období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, sa účtuje do nákladov bežného účtovného obdobia.

(5) Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe33) sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Ak sa spozorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora, napríklad k uvádzaniu loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a účtuje sa do nákladov postupne počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.“

Bc. Lucia Hanusová

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.