Účtovanie ukončenia leasingu.

Účtovanie ukončenia leasingu.

Finančný prenájom môže byť ukončený predčasne, teda pred ukončením doby nájmu. Predčasné ukončenie prenájmu môže nastať z viacerých dôvo­dov:

  1. totálna škoda alebo krádež,
  2. platobná neschopnosť nájomcu,
  3. predčasné odkúpenie predmetu nájmu nájomcom.

Za porušenie podmienok prenájmu sa podľa § 2 písm. s) zákona o dani z príjmov považuje skutočnosť, keď nie sú dodržané podmienky, ktorými je prenájom vymedzený v danom paragrafe, t.j.:

  1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a
  2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,

Pri porušení podmienok finančného prenájmu je daňovník povinný uplatniť postup podľa § 17 ods. 24 zákona o dani z príjmov:

Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto hmotného majetku postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b), d), e) alebo písm. g).

Ak dochádza k predčasnému ukončeniu zmluvy o finančnom prenájme, potom zostatková cena daňová sa zahrnie do základu dane rovnako, ako aj v ostatných prípadoch obstarania HM kúpou, s ohľadom na spôsob vyradenia:

  1. predajom – zostatková cena pri predaji je uznaným daňovým výdavkom s výnimkou prípadov uvedených v § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov
  2. škodou – je treba rozlišovať škody zavinené a nezavinené podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, predčasné vyradenie z používania hmotného majetku z dôvodu, že ide o škody nezavinené daňovníkom, vstupujú do základu dane:
  3. a)  v plnej výške – ak ide o škody spôsobené živelnými pohromami v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikli, alebo
  4. b)  v plnej výške, ale až v tom zdaňovacom období, v ktorom polícia potvrdí, že páchateľ je neznámy (v roku vzniku škody je zostatková cena pripočítateľná položka k základu dane)

a musí byť dodržaná aj podmienka podľa § 19 ods. 3 písm. d), podľa ktorého sa zostatková cena hmotného a nehmotného majetku zahrnie do základu dane len do výšky náhrad zahrnovaných do základu dane , t. j. zostatková cena prevyšujúca náhradu škody od poisťovne alebo zodpovednej osoby za vznik škody je nedaňovým výdavkom.

Príklad : ukončenie leasingu z dôvodu krádeže :

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu Účinnosť zmluvy od 1. decembra 2014 – začiatok doby prenájmu

−   Obstarávacia cena predmetu prenájmu u prenajímateľa bez DPH                      9 550 €

−   Poplatok za uzatvorenie
zmluvy bez DPH                                                                                                                      50 €

−   Počet splátok                                                                                                                     48

Automobil bol odcudzený v januári 2017. Páchateľ nebol podľa polície zistený. Podľa dohody v marci 2017 bol ukončený lízing a z priznanej náhrady škody mal nájomca nárok na 5 000 € .

Stav účtov ku dňu odcudzenia :

Účet Suma
Majetok 022 9 600
Oprávky 082 5 200
Záväzok 474 4 000

Účtovanie :

Účtovný prípad Suma MD D
Odpis majetku z dôvodu krádeže 4 400 549 082
Vyradenie majetku 9 600 082 022
Doúčtovanie úroku a DPH za 2-3 mesiac 80 549 325
Finanč. vysporiadanie záväzku istiny za 2 -3 mesiac 400 474 325
Vysporiadanie záväzku z prenájmu do výšky ZC istiny 4 000 474 648
Priznanie nároku na náhradu škody od prenajímateľa 5 000 315 648
Zápočet pohľadávky z priznania náhrady škody a záväzkom z prenájmu 480 325 315
Úhrada zostatku priznaného nároku nájomcovi 4 520 221 315

Daňovník si môže zahrnúť do daňových výdavkov ZC najviac do výšky náhrad zahrňovaných do základu dane, t.j. 9 000€ ( 4 000+5 000) .

Daňová ZC je 4 000 €. Rozdiel medzi daňovou ZC a zúčtovanými príjmami ( 4 000-9 000) vo výške 5 000 € predstavuje zdaniteľný príjem. Daňovník musí súčasne upraviť základ dane o rozdiel 200 € , t.j. rozdiel medzi daňovou ZC a účtovnou ZC.

V prípade ukončenia leasingu z dôvodu platobnej neschopnosti nájomcu :

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili zmluvu o finančnom prenájme osobného automobilu Účinnosť zmluvy od 1. decembra 2014 – začiatok doby prenájmu

−   Obstarávacia cena predmetu prenájmu u prenajímateľa bez DPH                      9 550 €

−   Poplatok za uzatvorenie
zmluvy bez DPH                                                                                                                      50 €

−   Počet splátok                                                                                                                     48

Prenajímateľ odobral nájomcovi predmet nájmu v marci 2017, lebo nájomca nezaplatil splátky za 10-12/2016 a 1-2/2017.

Za predčasné ukončenie zmluvy mu  vyúčtoval zmluvnú pokutu vo výške 500 €.

 

 

Účtovný prípad Suma MD D
Odpis majetku z dôvodu odovzdania nájomcovi 4 400 551 082
Vyradenie majetku 9 600 082 022
Vysporiadanie záväzku vo výške úroku a DPH za 4 mesiace 160 474 325
Vysporiadanie záväzku z prenájmu do výšky ZC istiny 4 000 474 648
Zaúčtovanie sankcie 500 548 325
Vysporiadanie záväzku z predčasného ukončenia prenájmu 660 325 221

Daňová ZC vo výške 4 000 € bude daňovým výdavkom v zmysle § 19 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Daňovník musí súčasne upraviť základ dane o rozdiel 200 € , t.j. rozdiel medzi daňovou ZC a účtovnou ZC.

Bc. Lucia Hanusová

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.