Účtovanie faktúr z googlu.

Účtovanie faktúr z googlu.

Google AdWords.

Spoločnosť Google pomocou svojho reklamného systému Google AdWords poskytuje platené reklamné služby svojim zákazníkom. Systém funguje tak, že zákazník zaplatí určitú platbu, buď prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou, z ktorej sa postupne odpočítava konkrétna suma v závislosti od návštevnosti – klikania na túto reklamu. Platí sa iba vtedy, ak niekto klikne na Vašu reklamu, aby navštívil Vaše webové stránky. Platíte iba vtedy, ak Vaša reklama zaberie.

Spoločnosť Google je povinná Vám tieto služby fakturovať. Na konci každého mesiaca si zákazník sám vygeneruje faktúru za služby na svojom e-konte .

Povinnosti vyplývajúce prijímateľovi služby z pohľadu DPH.

Podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. To znamená , že ak Google poskytne službu slovenskej zdaniteľnej osobe, miestom dodania je Slovenská republika a povinnosť priznať a zaplatiť daň z pridanej hodnoty má slovenská zdaniteľná osoba. Na základe tejto skutočnosti spoločnosť Google vystaví faktúru bez DPH , na faktúre je uvedený presun daňovej povinnosti podľa čl. 196 smernice Rady 2006/112/EC na príjemcu služby.

Podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty , ak sa osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty rozhodne prijímať službu z iného členského štátu, je povinná sa pred prvým prijatím služby zaregistrovať podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Povinnosť zákazníka odviesť a zaplatiť daň z pridanej hodnoty z takto prijatej služby vyplýva z § 69 ods. 3 zákona o DPH. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, je povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku. Spôsob zdanenia, resp. samozdanenia takto prijatej služby sa líši v závislosti od typu daňovej registrácie zákazníka.

Ak je prijímateľ služby registrovaný pre DPH podľa § 4 má okrem povinnosti odviesť DPH z prijatej služby , nárok aj na odpočet DPH, ide o tzv. samozdanenie. V daňovom priznaní k DPH  zdaniteľná osoba vyplní hodnotu zodpovedajúcu základu dane z prijatej služby na riadok 11 daňového priznania, do riadku 12 vyplní DPH z prijatej služby, kde si daň pripočíta. Zároveň v riadku 21 uvedie DPH z prijatej služby, kde si ju podľa § 49 ods. 2 písm. b) odpočíta. Celkový výsledok z pohľadu DPH bude nulový.

Platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH je povinný podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, podľa výšky obratu je zdaňovacie obdobie buď mesiac alebo kalendárny štvrťrok.

Ak je prijímateľ služby registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, uvedie vypočítanú DPH z prijatej služby v daňovom priznaní na riadku 12, avšak nemá nárok na odpočet. Prijímateľ služby registrovaný podľa § 7a zákona o DPH je povinný odviesť a zaplatiť celú výšku vypočítanej DPH z prijatej služby bez nároku jej následného odpočítania.

Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH je povinná podľa § 78 ods. 3 zákona o DPH je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť , a v tej istej lehote zaplatiť daň. Osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, nie je povinná zaplatiť daň , ak nie je vyššia ako 5 €.

V mesiacoch , kedy prijímateľ služby registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH neprijal službu, teda keď si neobjednal reklamu na Google, pri ktorej bol povinný platiť daň, nemusí podávať daňové priznanie DPH.

Pri poskytovaní služby do iného členského štátu vzniká povinnosť poskytovateľovi služby podať súhrnný výkaz, kde uvedie celkovú sumu služieb, ktoré boli poskytnuté osobe registrovanej pre DPH v inom členskom štáte a jej IČ DPH. Na základe podaného súhrnného výkazu môže daňový úrad overiť výšku dane, ktorú je povinný prijímateľ služby vo svojom členskom štáte.

 

 

Príklady:

Tuzemská zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a, si objedná reklamu na Googli, spoločnosť Google jej vystaví faktúru na 200 €.

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD D
1. DFA Faktúra za službu Google 200 518 321
2. VBU Úhrada faktúry 200 321 221
3. ID Základ dane – samozdanenie 200 395 395
4. ID DPH 40 548 343
5. VBU Úhrada DPH 40 343 221

 

 

Platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH si objedná reklamu na Googli, Google je vystaví faktúru na 400 €.

P.č. Doklad Účtovný prípad Suma MD D
1. DFA Faktúra za službu Google 400 518 321
2. VBU Úhrada faktúry 400 321 221
3. ID Základ dane – samozdanenie 400 395 395
4. ID Samozdanenie 80 395 343
5. ID Základ dane – nárok na odpočet 400 395 395
5. ID Samozdanenie – nárok na odpočet 80 343 395

 

Google AdSence.

Spoločnosť Google prostredníctvom reklamného systému Google AdSense umožňuje majiteľom webových stránok prenajímať ostatným spoločnostiam svoj webový priestor na účely inzercie, reklamy. Za takto poskytnutú službu získava majiteľ webovej stránky od spoločnosti Google peniaze. Ich výška závisí od počtu kliknutí na daný inzerovaný odkaz.

Čo sa týka DPH vyplývajú majiteľovi webových stránok také isté podmienky ako pri službe Google AdWords. Ak nie je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH , má povinnosť sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH.

Na určenie skutočnosti, kto je povinný platiť DPH, je najskôr potrebné určiť miesto zdaniteľného obchodu z reklamnej služby. Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, miesto kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. To znamená, že ak slovenský majiteľ webovej stránky poskytne spoločnosti Google  službu, miestom zdaniteľného plnenia je miesto, kde má Google sídlo t. j. Írsko. DPH v tomto prípade prizná a odvedie spoločnosť Google vo svojom štáte.

Majiteľ webových stránok, ktorý poskytuje službu spoločnosti Google, je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň, je podľa § 73 ods. 1 zákona o DPH povinná pri poskytnutí reklamnej služby Google AdSense vystaviť spoločnosti Google odberateľskú faktúru, najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby. Faktúra bude vystavená bez DPH, nakoľko povinnosť platiť DPH prechádza na spoločnosť Google, a to v mieste jeho sídla (t. j. v Írsku).

Majiteľ webových stránok vystaví spoločnosti Google faktúru bez DPH , na faktúre je uvedený presun daňovej povinnosti podľa čl. 196 smernice Rady 2006/112/EC na príjemcu služby. Spoločnosť Google je osobou povinnou priznať a zaplatiť DPH. Poskytovateľ služby nemá povinnosť podať daňové priznanie k DPH, ale podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona o DPH podať do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom dodala službu do iného členského štátu, súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz podáva majiteľ webovej stránky podľa § 80 ods. 1 písm. d) zákona o DPH za každý mesiac, v ktorom dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte.  Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a , je povinná súhrnný výkaz podať za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala takúto službu. V ňom uvedie platiteľ celkovú výšku služieb, ktoré poskytol osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte a IČ DPH osôb, ktorým boli tieto služby dodané. Pre služby sa v súhrnnom výkaze uvádza kód 2.

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.