Vedenie účtovníctva.

Vedenie účtovníctva.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. upravuje rozsah, spôsob a a preukázateľnosť vedenia účtovníctva. Účtovná jednotka účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva, ale v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo priebežne počas celého účtovného obdobia, účtovné prípady vykazuje v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, ak to nemôže dodržať, tak účtovné prípady zaúčtuje a vykáže v období, kedy ich zistila. Účtovným obdobím je kalendárny rok, avšak môže byť aj hospodársky rok.  Hospodársky rok je podľa zákona obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. K zmene účtovného obdobia môže dôjsť iba k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Účtovné obdobie hospodársky rok je účtovná jednotka oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo vzniku účtovnej jednotky alebo najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia. Právnická osoba vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa zániku. Fyzická osoba vedie účtovníctvo po celú dobu, ktorú podniká. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a aj zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku. Za vedenie  účtovníctva je zodpovedná účtovná jednotka a to aj v prípade, keď poverí vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi a účtovanie týchto dokladov vykoná iba na základe účtovných dokladov. Účtovná jednotka zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku. Účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné zásady a metódy, zmenu môže vykonať iba k prvému dňu nového účtovného obdobia a o tejto zmene je povinná informovať v závierke v poznámkach. Účtovná jednotka je povinná viesť podvojné účtovníctvo , okrem výnimiek spomenutých v § 9, ods. 2 zákona o účtovníctve :

  • podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,
  • fyzická osoba,
  • občianske združenie , združenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000€, ak nie sú subjektom verejnej správy,
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ak nepodnikajú .

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať slovné a číselné označenie dokladu, obsah účtovného prípadu, peňažnú sumu  alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenie účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je totožný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, a podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov , na ktorých sa tento účtovný  prípad zaúčtuje. V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje v denníku a hlavnej knihe. Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtovného rozvrhu a obsahuje stavy účtov , ku dňu ku ktorému sa otvára HK, súhrnné obraty MD a D jednotlivých účtov  zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť účtovný rozvrh, ktorý obsahuje syntetické a analytické účty potrebné na zaúčtovanie účtovných prípadov a na zostavenie účtovnej závierky. Počas roka je možné dopĺňať účty do účtovného rozvrhu podľa potreby. Účtovná jednotka otvára účtovné knihy vždy ku dňu svojho vzniku, k prvému dňu účtovného obdobia alebo k rozhodnému dňu. Účtovná jednotka uzatvorí účtovné knihy vždy ku dňu zániku, k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu alebo ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie alebo dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu. Po schválení účtovnej závierky nemožno otvárať účtovné knihy, do schválenia účtovnej závierky ich možno otvoriť , v prípade, že sa má zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva. Ak účtovná jednotka zistí chybu po schválení účtovnej závierky, opraví ju v účtovnom období, keď túto skutočnosť zistila a uvedie to v poznámkach. Ak účtovná jednotka zistí, že účtovný doklad je neúplný, nepreukázateľný, nesprávny alebo nezrozumiteľný, je povinná vykonať jeho opravu bez zbytočného odkladu. Opravu je potrebné vykonať tak, aby bolo jasné, kto opravu vykonal, deň jej vykonania a obsah opravovaného záznamu pred opravou a po nej. Na túto opravu je treba vždy vyhotoviť účtovný doklad. Ak je účtovný doklad nečitateľný alebo ho nie je možné previesť do čitateľnej formy považuje sa , akoby ho účtovná jednotka neviedla.

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.