Softverové licencie – účtovanie.

Softverové licencie – účtovanie.

Licencie, s ktorými s bežne stretáva podnikateľský subjekt, sa poskytujú na základe licenčných zmlúv uzatvorených podľa § 508 až 518 Obch. zákonníka. Podľa § 40 autorského zákona autor licenčnou zmluvou poskytuje nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, čiže licenciu. Spôsob účtovania  nadobudnutia softvéru závisí od povahy práv, ktoré podnikateľský subjekt nadobúda:

  • Úplný prevod dát – podnikateľ nadobúda majetkové a aj dispozičné právo k licenciám, poskytovateľ stráca právo na používanie tejto licencie a aj na poskytnutie licencie tretej osobe
  • Obmedzený prevod práv – podnikateľ nadobúda iba právo na použitie a povolenie na výkon práv za určitých podmienok

 

P.č. Účtovný prípad MD D
1 Nákup softvéru 041 321
2 DPH 343 321
3 Zaradenie do majetku 013 041
4 Mesačný odpis 551 073
5 Úhrada faktúry 321 221

Ak podnikateľský subjekt nadobúda majetkové a aj dispozičné právo k licenciám, dochádza tu k úplnému prevodu práv a považuje sa to za nadobudnutie majetku, ide o nadobudnutie nehmotného majetku . Pokiaľ je vstupná cena vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, účtujú sa na účte 041 – Obstaranie nehmotného majetku . Pokiaľ je cena nižšia ako 2 400 € , môže sa podnikateľský subjekt rozhodnúť, či ju zaradí do majetku alebo ju bude účtovať na účet 518 – Ostatné služby.

Ak podnikateľský subjekt  nadobúda iba právo na použitie, ide o licenčné poplatky. Poskytovateľ licencie účtuje nadobúdateľovi pravidelné poplatky za používanie licencie. Tieto poplatky sa budú účtovať na účte 518 – Ostatné služby.

P.č. Účtovný prípad MD D
1 Nákup softvéru 518 321
2 DPH 343 321
3 Úhrada faktúry 321 221

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.