Účtovanie postúpeného záväzku

Účtovanie postúpeného záväzku

Spoločnosť A predáva tovar svojim odberateľom. Má však neuhradené záväzky voči svojim dodávateľom (spoločnosť C) . Tak sa dohodne so svojím odberateľom (spoločnosť B), že jej predá tovar, ale spoločnosť B uhradí záväzky spoločnosti A voči spoločnosti C za tovar, ktorý jej predá.

Účtovanie spoločnosť A:

P.č. Účtovný prípad MD D
1 Záväzok voči spoločnosti C (tovar) 131 321
2 Príjem tovaru na sklad 132 131
3 Predaj tovaru spoločnosti B 311 604
4 Úbytok tovaru na sklade 504 132
5 Postúpenie záväzku voči spoločnosti C na spoločnosť B 321 325
6 Započítanie pohľadávok medzi spoločnosťou A a B 325 311

 

Podľa § 580 a § 581 obč. zákonníka možno započítať iba vzájomné pohľadávky. Vzájomnosť sa docieli postúpením tak, aby veriteľ a dlžník boli vzájomní obchodný partneri, ktorí medzi sebou evidujú pohľadávku a záväzok.

Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. Keďže sa vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov považuje za jeden zo spôsobov vyrovnania záväzku, nemá daňovník povinnosť upraviť základ dane (zvýšiť) podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov.

 

Účtovanie spoločnosť B:

P.č. Účtovný prípad MD D
1 Záväzok voči spoločnosti A (tovar) 131 321
2 Príjem tovaru na sklad 132 131
5 Postúpenie záväzku voči spoločnosti A na spoločnosť C 321 315
6 Úhrada záväzku voči spoločnosti C od spoločnosti A 315 221

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.