Vyradenie majetku likvidáciou v roku 2017

Vyradenie majetku likvidáciou v roku 2017

Vyradiť majetok z používania je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

 • likvidáciou,
 • predajom,
 • darovaním,
 • vkladom do inej obchodnej spoločnosti,
 • zámenou,
 • delimitáciou,
 • preradením z podnikania do súkromného používania,
 • v dôsledku manka a škody,
 • vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov.

Pri vyradení majetku z používania je potrebné vychádzať z opatrenia MF SR č. 23054/2002-92 a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pri vyraďovaní majetku z používania sa zostatková cena majetku bude účtovať na ťarchu účtov:

Predaj:                        541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Faktúra za predaj majetku 315 641
2. Odpis zostatkovej ceny majetku 551 082
3. Vyradenie majetku v OC 082 022

Likvidácia:                  551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Odpis zostatkovej ceny majetku v dôsledku likvidácie 551 082
2. Vyradenie majetku 082 022

Darovanie:                  543 – Dary

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Darovanie majetku 543 082
2. Vyradenie majetku 082 022

Manko a škoda:          549 – Manká a škody

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Zúčtovanie škody na majetku 543 082
2. Vyradenie majetku 082 022
3. Nárok na náhradu od poisťovne 378 648

Preradením z podnikania do súkromného vlastníctva :                                                                               491 – Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Preradenie majetku do osobného užívania 491 082
2. Vyradenie majetku 082 022

Vklad do inej obchodnej spoločnosti :                                                                                                        367 – Záväzky z upísaných neplatených CP a vkladov

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Zaúčtovanie vkladu vo výške ZC 367 08x
2. Vyradenie majetku 08x 02x

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške . Výnimkou je zostatková cena :

 • osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2
 • motorových vozidiel na jazdu na snehu a pod. vozidiel zatriedených do kódu KP 29.10.52
 • rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu KP 30.12
 • lodí a plavidiel zatriedených do kódu KP 30.11
 • lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu KP 30.3
 • motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu KP 30.91
 • bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu KP 30.92.1
 • budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej do OS 6

Likvidáciou sa rozumie zámerné fyzické znehodnotenie majetku, či už vo svojej réžii alebo prostredníctvom dodávateľa. V prípade vyradenia majetku likvidáciou je potrebné spôsob likvidácie preukázať, napr. protokolom o likvidácii, pri likvidácii vo vlastnej réžii, alebo potvrdením o uložení majetku na skládke, prípadne do zberných surovín.

Účtovná zostatková cena odpisovaného hmotného majetku sa v prípade jeho likvidácie účtuje na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 082 – Oprávky k dlhodobému majetku podľa § 36 ods. 4 písm. b a § 69 ods. 2 písm. b postupov účtovania.

Zostatková cena pri vyradení hmotného dlhodobého a nehmotného dlhodobého majetku likvidáciou je podľa § 19 ods. 3 písm. b, bod 2 Z. z. o dani z príjmov daňovým výdavkom v plnej výške. Rovnako aj pomerná časť zostatkovej ceny, ktorá sa vzťahuje na predanú alebo likvidovanú časť majetku. Výnimkou je zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, ktorá sa zahrnie do nákladov na novú stavbu.

Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa podľa § 36 ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovania MF SR 23054/2002-92 obstarávacia cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania. Rovnako sa postupuje pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.

Príklad:

Likvidácia hmotného majetku.

Spoločnosť evidovala v majetku tlačiareň, ktorej účtovná zostatková cena je 720 € a daňová zostatková cena k 1. 1. 2017 je 1 200 €. V júni 2017 sa spoločnosť rozhodla tlačiareň vyradiť z používania, pretože tlačiareň bola natoľko opotrebovaná, že jej oprava bola pre spoločnosť nerentabilná. Tlačiareň bola odovzdaná na určenú skládku.

Keďže tlačiareň bola zlikvidovaná počas roka, tak sa do daňových výdavkov neuplatní ročný odpis, pretože spoločnosť nebude o tomto majetku účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 Z. z. o dani z príjmov). Do daňových výdavkov sa pri vyradení tlačiarne likvidáciou zahrnie jej daňová zostatková cena (§ 19 ods. 3 písm. b Z. z. o dani z príjmov). Súčasťou základu dane pri vyradení tlačiarne je daňová zostatková cena vo výške 1 200 € , do výsledku hospodárenia je zahrnutá účtovná zostatková cena 720 € (účet 551), rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou vo výške 480 € bude pripočítateľná položka k výsledku hospodárenia.

P. č. Účtovný prípad Suma MD D Účtovná ZC Daňová ZC
1. Ocenenie tlačiarne 2 400 022 720 1 200
2. Stav oprávok 1 200 082
3. Účtovné odpisy 1-5/2017 350 551 082 370
4. Zostatková cena tlačiarne 6/2017 370 551 082
5. Vyradenie tlačiarne 2 400 082 022
6. Poplatok za likvidáciu 80 518 211
7. Daňové odpisy tlačiarne 0
8. Zvýšenie VH o rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi +350
9. Zníženie VH o rozdiel medzi daňovou ZC a účtovnou ZC -480

Pokiaľ by bola tlačiareň plne odpísaná, tak by sa vyradenie vykonalo iba interným dokladom a zápisom 082/022 v obstarávacej cene.

Príklad:

Spoločnosť sa rozhodla zbúrať výrobnú halu a namiesto nej postaviť novú modernejšiu výrobnú halu. Všetky práce na búraní starej výrobnej haly a aj na výstavbe novej haly budú zabezpečené dodávateľsky. Účtovná zostatková cena starej výrobnej haly zvýši obstarávaciu a vstupnú cenu novej výrobnej haly.

Keďže ide o výrobnú halu, bude nová výrobná hala zaradená do 5. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov.

P. č. Účtovný prípad Suma MD D Účtovná ZC Daňová ZC
1. Ocenenie starej výrobnej haly 18 000 021 5 000 6 500
2. Stav oprávok 13 000 081
3. Účtovné odpisy 1-3/2017 600 551 081 4 400
4. Faktúra za zbúranie výrobnej haly   2 500 042 321
DPH 500 343 321
5. Faktúra za odvoz sutín 1 000 042 321
DPH 200 343 321
6. Vyradenie starej výrobnej haly 18 000 081 021
7. Zvýšenie ocenenia o účtovnú zostatkovú cenu starej výrobnej haly 4 400 042 081 0 6 500
8. Faktúra za projekt novej výrobnej haly 4 500 042 321
DPH 900 343 321
9. Faktúra za výstavbu novej výrobnej haly 35 000 042 321
DPH 7 000 343 321
10. Uvedenie novej výrobnej haly do užívania 47 400 021 042
11. Účtovné odpisy novej výrobnej haly  6-12/2017 vo výške 1% 3 318 551 081 44 082
12. Daňové odpisy novej výrobnej haly 1 383 46 017
13. Daňové odpisy starej výrobnej haly 0 6 500
14. Zvýšenie VH o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi starej výrobnej haly  +600
15. Zvýšenie VH o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi novej výrobnej haly +1 935

Rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou starej výrobnej haly je bez vplyvu na výsledok hospodárenia.

Ak dochádza k likvidácii stavebného objektu z dôvodu výstavby nového stavebného objektu, súčasťou  obstarávacej (vstupnej) ceny nového majetku je daňová zostatková cena likvidovaného majetku, čiže môže nastať  situácia, pri ktorej sa na daňové účely bude pri odpisovaní nového stavebného objektu vychádzať  aj z inej vstupnej ceny ako v účtovníctve. V roku, v ktorom v súvislosti s výstavbou nového objektu dôjde k vyradeniu časti likvidovaného majetku, daňová zostatková cena likvidovaného majetku nie je zahrnutá do daňových výdavkov, ale vstupuje do obstarávacej  (vstupnej) ceny nového objektu.

Príklad:

Konateľ spoločnosti havaroval na firemnom automobile v marci 2017, ktorý bol poistený. Keďže spôsobil na ňom totálnu škodu, bol automobil vyradený z evidencie majetku a odhlásený z evidencie vozidiel. Účtovná zostatková cena automobilu bola 14 800 €, daňová zostatková cena bola 16 500 €, obstarávacia cena bola 22 000 €. Poisťovňa vyplatila spoločnosti plnenie vo výške 15 500 €.

P. č. Účtovný prípad Suma MD D Účtovná ZC Daňová ZC
1. Obstarávacia cena automobilu 22 000 022 14 800 16 500
2. Stav oprávok 7 200 082
3. Účtovné odpisy 1-2/2017 1 200 551 082 13 600
4. Zúčtovanie zostatkovej ceny automobilu z dôvodu totálnej škody 13 600 549 082 0 16 500
5. Vyradenie automobilu 22 000 082 022
6. Nárok uplatnený voči poisťovni 15 500 378 648
7. Príjem nároku na BU 15 500 221 378

Spoločnosť si v prípade vyradenia automobilu z dôvodu škody môže uplatniť  daňovú zostatkovú cenu automobilu ako daňový výdavok len do výšky prijatej náhrady, t.  j. do výšky 15 500 € podľa  § 19 ods. 3 písm. d) Z. z. o dani z príjmov. Výnimku tvoria škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou (§ 19 ods. 3 písm. g Z. z. o dani z príjmov), vtedy je zostatková cena majetku uznaným daňovým výdavkom v plnej výške.

Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a náhradou od poisťovne vo výške 1 000 € bude pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia. Rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou bude odpočítateľná položka k výsledku hospodárenia.

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.