Účtovanie vratných obalov.

Obaly slúžia na ochranu a prepravu nakúpeného materiálu, tovaru a výrobkov. Z účtovného hľadiska v zmysle § 17 ods. 3 postupov účtovania patria vratné fľaše do kategórie zásob a účtujú sa ako materiál. Vratné obaly slúžia na viacnásobné použitie pri dodávkach medzi obchodnými partnermi, a to vo vnútri podnikateľských subjektov, prípadne sa môžu prechodne použiť na skladovanie výrobkov a tovarov. Tieto obaly sa evidujú na účte 112 – Materiál na sklade. Spôsob účtovania závisí od dohodnutého spôsobu obehu:

  1. Formou predaja , keď dodávateľ fakturuje obaly ako samostatnú položku, v tomto prípade obaly prechádzajú do vlastníctva kupujúceho, ktorý by ich mal prijať na sklad a pri vrátení dodávateľovi, by ich mal účtovať ako pri inom predaji zásob.
  Účtovanie vratných obalov Dodávateľ Odberateľ
    MD D MD D
1. Faktúra za tovar 311 601,604 111,131 321
  Cena za obaly 311 642 111 321
  DPH 311 343 343 321
2. Úbytok obalov 542 111    
3. Príjem obalov u odberateľa     112 111
4. Úhrada faktúry 211,221 311 321 211,221
5. Faktúra za vrátené obaly 111 321 311 642
  DPH 343 321 311 343
6. Úbytok obalov u odberateľa     542 112
7. Príjem vrátených obalov u dodávateľa 112 111    
8. Úhrada faktúry 321 211,221 211,221 311

 

  1. formou odplatného zapožičania, keď dodávateľ účtuje nájomné, resp. požičovné za obaly. Obaly zostávajú majetkom dodávateľa, ktorému sa v dohodnutej lehote vracajú.
  Účtovanie vratných obalov Dodávateľ Odberateľ
    MD D MD D
1. Faktúra za tovar 311 601,604 111,131 321
  Nájomné za obaly 311 602 111 321
  DPH 311 343 343 321
2. Úbytok obalov 112/2 112/1    
3. Príjem obalov u odberateľa     podsúvahová evidencia
4. Úhrada faktúry 211,221 311 321 211,221
5. Úbytok obalov u odberateľa     podsúvahová evidencia
6. Príjem vrátených obalov u dodávateľa 112/1 112/2    

 

  1. Formou zálohovej fakturácie. Dodávateľ fakturuje odberateľovi obaly zálohovo. V tomto prípade sú obaly aj naďalej majetkom dodávateľa a v prípade ich vrátenia dodávateľ dobropisuje za vrátené obaly prijatú zálohu. V prípade nevrátenia obalov v dohodnutých termínoch je oprávnený mu tieto vyfakturovať a obaly sa stávajú vlastníctvom odberateľa.
  Účtovanie vratných obalov Dodávateľ Odberateľ
    MD D MD D
1. Faktúra za tovar 311 601,604 111,131 321
  Záloha za obaly 311 314 324 321
  DPH 311 343 343 321
2. Úbytok obalov 112/2 112/1    
3. Príjem obalov u odberateľa     podsúvahová evidencia
6. Úbytok obalov u odberateľa     podsúvahová evidencia
7. Príjem vrátených obalov u dodávateľa 112/1 112/2    
8. Dobropis za vrátené obaly 314 321 311 324
9. DPH 343 321 311 343
10. Úhrada dobropisu 321 211,221 211,221 311

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.