Účtovanie škody spôsobenej zamestnancom reštaurácie

Škoda  je  definovaná  v § 26 ods. 6 zákona o účtovníctve ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Účtovanie mánk a škôd upravuje § 68 a § 72 postupov účtovania na účte:

549 – Manká a škody

Zodpovednosť za škodu sa vzťahuje na zamestnancov zamestnaných aj v reštauráciách, na základe pracovnej zmluvy ako aj na zamestnancov zamestnaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnanec reštaurácie ako aj jeho zamestnávateľ sú povinný postupovať tak, aby škodám predchádzali. Povinnosťou majiteľa reštaurácie je vytvoriť také pracovné podmienky svojim zamestnancom, ktoré im umožnia riadne si plniť svoje povinnosti bez ohrozenia zdravia, života a majetku. Zamestnanec reštaurácie si musí plniť svoje povinnosti tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku, jeho zničeniu alebo k bezdôvodnému obohateniu. Zároveň je zamestnanec povinný upozorniť zamestnávateľa na hroziacu škody, v prípade naliehavosti zakročiť a odvrátiť hroziacu škodu, ale iba vtedy ak by nevystavil vážnemu ohrozeniu seba a ostatných.

Zákonník práce rozlišuje dva základné typy zodpovednosti za škodu a to :

  • Zodpovednosť za škodu s prezumpciou viny – zamestnávateľ nie je povinný dokazovať vinu zamestnanca
  • Zodpovednosť za škodu s prezumpciou neviny – zavinenie zamestnanca sa predpokladá a netreba ho dokazovať ( schodom, strata zvereného predmetu)

Zodpovednosť za schodok preberá zamestnanec na základe  podpísanej dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorej predmetom môžu byť hotovosť, ceniny, stravné lístky prijaté v reštaurácii, tovar a zásoby materiálu. Za schodok sa považuje rozdiel medzi skutočným stavom hodnôt zverených zamestnancovi a údajmi v účtovníctve, o ktorý je stav hodnôt nižší než účtovný stav – tovar musí chýbať.

Zodpovednosť za stratu zverených predmetov, ide o stratu pracovných nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných predmetov, ktoré zamestnávateľ zveril svojmu zamestnancovi na základe písomného potvrdenia – výdajka zo skladu.

Zamestnanec nie je povinný zo zákona nahradiť škodu, ale schodok áno. Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľovi priznaná možnosť požadovať od zamestnanca náhradu škody. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo stratu zverených je vecí, je povinný tento schodok nahradiť  v plnej výške, pričom pri určení škody na veci ( materiál, tovar, náradie) sa vychádza z ceny v čase vzniku škody a prihliada sa na fyzické opotrebenie, zastaranie ako aj na zhodnotenie veci.

Povinnosťou zamestnávateľa je najneskôr do jedného mesiaca od vzniku škody sa dohodnúť zo zamestnancom na jej náhrade. Ak zamestnanec uzná svoj záväzok nahradiť škodu a jej výšku, zamestnávateľ je povinný uzatvoriť písomnú dohodu o spôsobe úhrady, iná ako písomná dohoda nie je platná. Ak je náhrada škody vyššia ako 50 €, musí byť dohoda prerokovaná zo zástupcami zamestnancov.

Príklad:

Zamestnanec reštaurácie svojou nezodpovednosťou znehodnotil väčšie zásoby potravín na prípravu jedál. Bola s ním spísaná dohoda o náhrade škody a aj dohoda o zaplatení náhrady škody formou zrážok zo mzdy.

Pri spôsobe účtovania A:

Účtovný prípad MD D
Spôsobená škoda na zásobách 549 112
Predpis náhrady škody 335 648
Zrážky zo mzdy zamestnanca 331 335

Pri spôsobe účtovania B:

Účtovný prípad MD D
Spôsobená škoda na zásobách 549 501
Predpis náhrady škody 335 648
Zrážky zo mzdy zamestnanca 331 335

 

Bc. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.