Zmeny v účtoch v roku 2016.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva bolo posledný krát novelizované opatrením zo dňa 2. decembra 2015 č. MF/19930/2015-74.

Prijatým opatrením boli významne zmenené nasledovné ustanovenia:

  • 14 sa ustanovujú nové odseky 22 a 23, ktoré stanovujú podrobnosti k účtu 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo v družstve a k účtu 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovných jednotkám v rámci podielovej účasti

Podielové cenné papiere obstarané odplatne, kúpou:

Obstarávacia cena akcií 043 325
Náklady súvisiace s obstaraním akcií 043 325
Zaradenie akcií do DFM v listinnej podobe alebo zaknihovanej podobe 062 043

Zníženie hodnoty podielových cenných papierov u akcionára:

Zníženie počtu akcií v obehu 568 062
Zníženie menovitej hodnoty akcií bez výmeny za nové 568 062
Zníženie menovitej hodnoty akcií výmenou za nové
Rozdiel zo zníženia
Prevzatie akcií v zníženej hodnote
 

568

062

062

 

Nárok akcionárov na odplatu zo zníženého počtu akcií alebo menovitej hodnoty 351 665

 

Predaj podielových cenných papierov (akcií) a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou:

Vyradenie podielových cenných papierov a podielov v spoločnosti alebo v družstve s podielovou účasťou v obstarávacej cene (predtým sa zúčtuje oceňovací rozdiel na účet 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov) 561 062
Zúčtovanie aktívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín 568 415
Zúčtovanie pasívneho oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín 415 668
Výnos z predaja akcií 311 661

 

Vznik kurzového zisku, ak sú akcie znejúce na cudziu menu 062 663
Vznik kurzovej straty, ak sú akcie znejúce na cudziu menu 563 062

 Účet 066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Poskytnutie dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti 066 211

221

Inkaso splátky dlhodobej pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti 211

221

066
Úroky z dlhodobých pôžičiek prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti ku dňu splatnosti pôžičky 066 665
Odpis pohľadávky napr. z titulu nedobytnosti pôžičky prepojenej účtovnej jednotke a účtovnej jednotke v rámci podielovej účasti 546 066

Nový § 52b stanovuje účtovanie na účte 347 – Ostatné dotácie, na ktorom sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie sponzora na základe Zákona o športe a definuje účtovanie Zmluvy o sponzorstve v športe.

  • 53 ods. 1 účtovanie na účte 351- Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Poskytnutá krátkodobá pôžička v rámci podielovej účasti:

Krátkodobá pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 351 221
Úroky z krátkodobej pôžičky 351 662
Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti 221 351

Poskytnutá dlhodobá pôžička v rámci podielovej účasti:

Pôžička poskytnutá v rámci podielovej účasti 066 221
Úroky z pôžičky inkasované priebežne 351 665
Úroky z pôžičky inkasované pri splatnosti pôžičky 066 665
Prijatá splátka pôžičky v rámci podielovej účasti 221 066
  • 53 ods. 4 účtovanie na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

Krátkodobá pôžička spoločníkovi alebo členovi:

Poskytnutie krátkodobej pôžičky spoločníkovi alebo členovi 355 221
Úroky z poskytnutia krátkodobej pôžičky spoločníkovi alebo členovi 355 662
Úroky z omeškania z poskytnutej krátkodobej pôžičky spoločníkovi alebo členovi 355 645
Splatenie poskytnutej krátkodobej pôžičky spoločníkom alebo členom 221 355
  • 54 ods. 1 účtovanie na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
Prijatie krátkodobej pôžičky v rámci podielovej účasti na bankový účet 221 361
Splatenie krátkodobej pôžičky v rámci podielovej účasti z bankového účtu 361 221
Úroky z prijatej krátkodobej pôžičky v rámci podielovej účasti 562 361
  • 54 ods. 3 účtovanie na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Nadobudnuté vlastné akcie bez zníženia základného imania:

Obstaranie akcií 252 365
Vytvorenie osobitného rezervného fondu 427 421
Úhrada záväzku akcionármi 365 221

Prevzaté nepeňažné vklady akcionárov, spoločníkov alebo členov do základného imania:

Nepeňažný vklad akcionárov, spoločníkov alebo členov 022 353
DPH na odpočítanie z nepeňažného vkladu 343 365
Uhradenie výšky DPH z vloženého nepeňažného vkladu 365 221
  • 61 ods. 3 účtovanie na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Obstaranie majetku alebo nákup služieb od účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti:

Prijatá faktúra od dodávateľa za nákup 111

343

471
Úhrada faktúry z bankového účtu 471 221

 

Prijatie pôžičky od účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti:

Prijatie pôžičky od účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti 221 471
Úroky z pôžičky od účtovnej jednotky v rámci podielovej účasti 562 471

 Bc. Lucia Hanusová

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.