Mikro účtovná jednotka

MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA – účtovná závierka 2015

(Opatrenie č.MF/15464/2013-74 v znení č.MF/18008/2014-74)

 

Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č.MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (FS č.12/2013) v znení Opatrenia č.MF/18008/2014-74 (FS č.10/2014). Ďalej uvádzame vybrané informácie k tejto téme podľa právneho stavu 2015 (po FS č.6/2015 vrátane); v praxi je potrebné používať úplné znenie tohto účtovného predpisu.

 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa štandardne skladá z troch súčastí – súvaha (2 strany), výkaz ziskov a strát (2 strany) a poznámky (3 strany); teda hlavným prínosom administratívneho zjednodušenia je zúženie rozsahu účtovnej závierky ( 1/2).
 • Celá účtovná závierka sa zverejňuje v registri účtovných závierok, pričom na iné účely sa môže použiť aj iné grafické usporiadanie súvahy a výkazu ziskov a strát pri dodržaní obsahového vymedzenia, napr. exel tabuľky ( 1/3).
 • Obsahové vymedzenie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov a výsledkových účtov podľa vlastného vytvoreného účtového rozvrhu účtovnou jednotkou, ktorý nadväzuje na všeobecne záväznú rámcovú účtovú osnovu ( 2/1, § 3/1).
 • V súvahe na strane aktív sa za bežné účtovné obdobie aj za predchádzajúce účtovné obdobie vôbec samostatne nevykazujú sumy brutto a korekcia, ale priamo sa vykazuje len suma netto aktív – teda brutto aktíva znížené o oprávky a opravné položky ( 2/2,3).
 • Konečné zostatky tzv. „obojakých účtov“ pohľadávok alebo záväzkov (účty 316, 336, 341, 342, 343, 345, 346 a 347), kde sa účtuje aj pohľadávka aj záväzok – sa v súvahe vykážu podľa syntetického zostatku príslušného účtu v aktívach alebo v pasívach ( 2/4).
 • Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby ich dohodnutej splatnosti k závierkovému dňu. Časť dlhodobého záväzku a časť dlhodobej pohľadávky, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok od závierkového dňa – sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok alebo krátkodobá pohľadávka, napríklad najbližšie splátky lízingu alebo úveru v časovom horizonte do jedného roka po závierkovom dni ( 2/5).
 • Po vyplnení výkazu súvaha, sa suma aktív musí rovnať sume pasív (tzv. kontrolná väzba I). Číselné údaje v celej účtovnej závierke sa vykazujú v celých eurách ( 2/6).
 • Po vyplnení súvahy a výkazu ziskov a strát sa suma výsledku hospodárenia po zdanení zo súvahy, musí rovnať sume výsledku hospodárenia po zdanení z výkazu ziskov a strát (tzv. kontrolná väzba II) ( 3/3). Vzory účtovných výkazov sú vo FS č.10/2014.
 • Mikro účtovná jednotka vykazuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti – teda mimoriadna činnosť sa neúčtuje ani nevykazuje ( 3/1).
 • Vysvetlivka k výkazom: Písmeno „X“ v označení účtu uvedeného v súvahe vyjadruje účet dobrovoľne vytvorený nad rámec všeobecne záväznej rámcovej účtovej osnovy tak, ako to umožňuje § 3 postupov účtovania.
 • Vysvetlivka k výkazom: Písmeno „A“ za číslom účtu sa uvádza pri označovaní analytického účtu. Údaje, ktorými sú telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa – sú dobrovoľne vyplňovanými údajmi.
 • Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov (poznámky neobsahujú povinné tabuľky, je však možné ich dobrovoľne použiť). Údaje v poznámkach sa vykazujú len za bežné účtovné obdobie ( 4/2,3).
 • V poznámkach sa uvádza aj informácia, či účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
 • V poznámkach sa uvádzajú aj informácie – o oceňovaní jednotlivých položiek majetku a záväzkov v nadväznosti na ustanovenia § 25 zákona o účtovníctve – napr. obstarávacia cena, menovitá hodnota, vlastné náklady, reprodukčná obstarávacia cena, reálna hodnota.
 • V poznámkach sa uvádza aj – odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov (rovnomerná metóda alebo zrýchlená metóda).
 • V poznámkach sa uvádzajú aj informácie – o opravách významných chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením ich vplyvu na výsledok hospodárenia minulých rokov (teda vplyv na vlastné imanie).
 • V poznámkach sa uvádzajú aj informácie – o plnení v prospech členov orgánov účtovnej jednotky (konateľ, predstavenstvo, dozorná rada), napr. poskytnuté pôžičky a výška ich úrokov, poskytnuté záruky alebo nepeňažné benefity.
 • V poznámkach sa uvádzajú aj informácie – o podmienených záväzkoch, o ktorých sa zatiaľ v hlavnej knihe neúčtuje, lebo na ich vznik musí byť splnená určitá neistá spúšťacia podmienka (napríklad ručenie za inú osobu alebo prebiehajúci spor na súde s neistým výsledkom alebo povinnosť vyplývajúca z nedodržania zákona v dôsledku externej kontroly).
 • V poznámkach sa uvádzajú aj informácie – o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo škody z dôvodu živelnej pohromy.
 • V praxi odporúčame dôsledne dodržať povinnú obsahovú náplň poznámok a tam, kde účtovná jednotka nemá vecnú náplň uviesť napr. „bez náplne“, lebo vo všeobecnosti platí, že aj negatívne uistenie má vyššiu vypovedaciu schopnosť ako žiadna informácia.
 • Účtovná jednotka môže v poznámkach dobrovoľne uvádzať aj informácie nad rámec povinnej obsahovej náplne ( 4/2). Odporúčame dobrovoľne uviesť informácie o individuálne účtovnej politike upravenej internými účtovnými smernicami, napr. či účtovná jednotka používa kategóriu drobného majetku.
 • Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky v tejto účtovnej metodike mikro účtovnej jednotky sa zostatky účtov preradia podľa obsahu výkazov mikro účtovnej jednotky ( 5/3).
Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.