Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015

Účinnosť ustanovení od 1. júla 2015:

1) Začlenenie do veľkostných skupín – pri účtovných jednotkách, pri ktorých nie je možné jednoznačne identifikovať splnenie podmienok na zatriedenie do veľkostných skupín (mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka) podľa § 2 ods. 5 až 8 zákona o účtovníctve. Takáto účtovná jednotka sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Zároveň sa dopĺňa, že účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo konkurzu.

Toto ustanovenie sa použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí najskôr 31. decembra 2015. Ak účtovná jednotka, ktorej účtovné obdobie začína po 1. januári 2015, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku, použije prvýkrát ustanovenie pri jej zostavovaní po 30. júni 2015.

2) K ustanoveniam o účtovnom zápise sa uvádza: Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Ak účtovná jednotka toto ustanovenie poruší, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý jej daňový úrad, v prípade zistenia, uloží pokutu až do výšky 3 000 000 eur. Je zvýšená horná hranica pokuty z predchádzajúcich 1 000 000 eur.

3) Účtovná závierka – od roku 2014 súčasti účtovnej závierky tvoria jeden celok (všeobecné náležitosti a všetky súčasti účtovnej závierky) a nepripájajú sa k nim podpisy osobitne. Každá zostavená účtovná závierka musí byť podpísaná osobou ustanovenou zákonom o účtovníctve – v časti všeobecné náležitosti sa pripojí podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby. Ďalej sa novelou dopĺňa, že deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka sama.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému ju zostavuje. Osobitné predpisy môžu požadovať aj skoršie zostavenie účtovnej závierky, napr. zákon o dani z príjmov. Preto deň zostavenia účtovnej závierky by sa mal určiť v týchto súvislostiach.

4) U pokuty za nezostavenie individuálnej účtovnej závierky (riadnej, mimoriadnej aj priebežnej) a konsolidovanej účtovnej závierky sa zvyšuje horná hranica z 1 000 000 eur na 3 000 000 eur. Tá istá horná hranica pokuty sa bude uplatňovať aj pre správny delikt nevedenia účtovníctva v čase, keď je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo s účinnosťou od 1. júla 2015. Nové správne delikty a zvýšené hranice pokút sa použijú na konania začaté po 30. 6. 2015.

Účinnosť ustanovení od 1. januára 2016:

Základné ustanovenia a definície

1) Podielovou účasťou sa rozumie aspoň dvadsať percentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky.

2) Do skupiny účtovných jednotiek patrí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

3) Hospodársky rok ako účtovné obdobie nemôže uplatniť okrem subjektov verejnej správy a fyzických osôb ani právnická osoba s majetkovou účasťou štátu založená podľa osobitných predpisov, právnická osoba s majetkovou účasťou obce alebo právnická osoba s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.

4) Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za účtovné obdobie a informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

5) Výročná správa sa upravuje vo väzbe na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ v požiadavkách na jej obsahovú náplň, ktorá sa viac zameriava na vykazovanie finančných aj nefinančných informácií orientovaných na spoločenskú zodpovednosť, kontrolu a audit. Obsah výročnej správy pre vybrané účtovné jednotky sa rozširuje aj o osobitnú časť, ktorá sa zaoberá vykazovaním informácií o platbách orgánom verejnej moci. Výročná správa účtovnej jednotky musí poskytovať verný a pravdivý obraz a musí byť overená audítorom do jedného roku od skončenia účtovného obdobia. Audítor má vyjadriť názor, či výročná správa je v súlade s účtovnou závierkou, vyjadriť názor na vybrané informácie vo výročnej správe a v prípade, ak audítor zistí na základe poznatkov o účtovnej jednotke významné nesprávnosti vo výročnej správe, musí uviesť charakter každej takejto významnej nesprávnosti.

6) Konsolidovaná účtovná závierka

Okrem základných definícií pojmov novela upravuje podmienky oslobodenia materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje materská účtovná jednotka. Materská účtovná jednotka, ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vyhotovuje konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou je aj konsolidovaná správa o platbe. Konsolidovaná účtovná závierka musí byť overená audítorom.

7) Verejná správa

Z dôvodu centralizácie spracovania údajov z účtovných závierok subjektov verejnej správy, účtovanie týchto účtovných jednotiek je v sústave podvojného účtovníctva. Novelizované znenie § 22a zákona o účtovníctve upravuje rozsah typov účtovných jednotiek zahrňovaných do jednotlivých úrovní konsolidácie vo verejnej správe. V § 22b sa ustanovuje rámcový obsah výročnej správy ako aj ustanovenia z rôznych častí posledného znenia zákona o účtovníctve týkajúce sa výročných správ vo verejnej správe.

8) Oceňovanie

V tejto oblasti boli významné zmeny najmä v spôsobe stanovenia reálnej hodnoty, bola zrušená oceňovacia veličina reprodukčná obstarávacia cena pri prvotnom ocenení majetku v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ.

Účinnosť ustanovení od 1. Januára 2017:

V časti výročná správa sa dopĺňajú povinnosti niektorých účtovných jednotiek – subjektov verejného záujmu (ktorého priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie prekročil 500 zamestnancov), ktoré musí uvádzať vo výročnej správe z oblasti spoločenskej zodpovednosti v podobe nefinančných informácií – o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálne, sociálne a zamestnanecké oblasti, informácie o dodržiavaní ľudských práv a informácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu. Obsahová náplň týchto informácií je prevzatá zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ.

V ďalších číslach časopisu si podrobnejšie rozoberieme rozsiahlejšie zmeny v zákone o účtovníctve v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky, v oblasti oceňovania a oblasti vykazovania nefinančných informácií vo výročnej správe.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.