Účtovanie diaľničných známok v roku 2018.

Účtovanie diaľničných známok v roku 2018.

Diaľničná známka je  poplatok za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Od roku 2016 sa na Slovensku definitívne skončilo používanie papierových diaľničných nálepiek a začali sa využívať elektronické diaľničné známky.

Základným legislatívnym predpisom v oblasti diaľničných známok je zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje:

 • výber úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest,
 • práva a povinnosti užívateľov vymedzených úsekov ciest,
 • pôsobnosť orgánov štátnej správy,
 • pôsobnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky,
 • výkon kontroly,
 • zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Ďalším predpisom, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je nariadenie vlády SR č. 410/2014 Z. z.

V roku 2018 je možné si zakúpiť diaľničné známky s ročnou, 30 dňovou alebo 10 dňovou platnosťou, pričom :

 1. známky s ročnou platnosťou sú platné od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka a ich výška je 50 €
 2. známky s 30 dňovou platnosťou sú platné 30 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest a ich výška je 14 €
 3. známky s 10 dňovou platnosťou sú platné 10 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest a jej výška je 10 €

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, majú povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest:

 • dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 t a dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť,
 • dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Elektronickú diaľničnú známku môže zákazník uhradiť cez internetový portál a mobilnú aplikáciu pre mobilné zariadenia alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom samoobslužných zariadení umiestnených na hraničných priechodoch. Úhradu diaľničnej známky je možné zrealizovať bankovou platobnou kartou alebo v hotovosti. V hotovosti je možné zaplatiť diaľničnú známku iba v kamenných predajniach, najčastejšie na čerpacích staniciach. Po zrealizovaní úhrady dostane zákazník doklad – „ Potvrdenie o úhrade diaľničnej známky – zjednodušená faktúra „ , pri hromadnej úhrade za viac ks diaľničných známok „ Potvrdenie o úhrade – faktúra“ , ktoré slúžia ako daňový doklad o úhrade diaľničnej známky, ktorý obsahuje okrem povinných údajov aj presné údaje o vozidle, ako ŠPZ a krajinu registrácie, platnosť diaľničnej známky.

Diaľničná známka je poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest, je viazaná na časové obdobie , bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť a je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti a preto sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Niektoré účtovné jednotky účtujú diaľničnú známku na účte 538 – Ostatné dane a poplatky, ale toto účtovanie nie je správne, nakoľko na tomto účte sa účtujú dane a poplatky platené subjektom verejnej správy.

 1. Kúpa diaľničnej známky v hotovosti na čerpacej stanici.
P. č. Účtovný prípad MD D
1. Kúpa diaľničnej známky 518 211
2. DPH 343 211

 

 1. Kúpa diaľničnej známky platobnou kartou.
P. č. Účtovný prípad MD D
1. Kúpa diaľničnej známky 518 221
2. DPH 343 221

 

 1. Kúpa 30 dňovej diaľničnej známky na prelome kalendárnych rokov 2017-2018
P. č. Účtovný prípad MD D
1. Kúpa diaľničnej známky náklad roku 2017 518 211/221
2. Kúpa diaľničnej známky náklad roku 2018 381 211/221
3. DPH 343 211/221

 

Môže nastať prípad, že zamestnanec na základe súhlasu svojho zamestnávateľa použije svoje auto na služobnú cestu a táto cesta si bude vyžadovať kúpu diaľničnej známky. V takomto prípade bude známka vedľajším nákladom na služobnú cestu a bude súčasťou vyúčtovania služobnej cesty. Pokiaľ sa zamestnanec dohodne so zamestnávateľom, že bude používať svoje motorové vozidlo na služobné účely počas celého roka, vtedy by sa kúpa diaľničnej známky akceptovala a účtovala na účte 518 –Ostatné služby.

P. č. Účtovný prípad MD D
1. Kúpa diaľničnej známky pri použití motorového vozidla zamestnanca 512 333/335
2. Preplatenie cestovných náhrad zamestnanca 333/335 211/221

 

V prípade, že by účtovná jednotka obstarala motorové vozidlo v zahraničí, a na prevoz vozidla by bolo potrebné zakúpiť diaľničnú známku v zahraničí, tak takáto diaľničná známka by vstupovala do obstarávacej ceny vozidla, čiže by sa účtovala na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

P. č. Účtovný prípad MD D
1. Kúpa diaľničnej známky pri nadobudnutí motorového vozidla zo zahraničia, vstupuje do OC vozidla 042 211/221

Mgr. Lucia Hanusová

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.