Pôžička spoločníka od 29.4.2015

Novelou Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) účinnou od 29.04.2015 sa do § 121 zavádza nové ustanovenie, ktoré znie: „Spoločník (od   29.04.2015) alebo osoba podľa § 67c ods. 2 (od 01.01.2016) môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti.“

Osobou podľa § 67c ods. 2 Obchodného zákonníka sa rozumie:

– člen štatutárneho orgánu, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku a člen dozornej rady,

– ten, kto má priamy alebo nepramy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

– tichý spoločník,

– osoba blízka predchádzajúcim osobám (tzn. súrodenec, manžel/ka, rodič, osoba žijúca v spoločnej domácnosti),

– osoba konajúca na účet osôb uvedených v prvých troch odrážkach.

Riešenie:

1) Poskytnúť spoločnosti pôžičku v hotovosti spoločníkom (jednorázovo max. do 5 000 €) do účinnosti tejto novely, t. j. najneskôr do 28.04.2015 vrátane,

2) Poskytnúť spoločnosti pôžičku bezhotovostným prevodom (bez obmedzenia výšky a dátumu),

3) Po 01.01.2016 poskytnúť spoločnosti pôžičku v hotovosti (jednorázovo max. do 5 000 €) osobami, ktoré nie sú uvedené vyššie, pričom sa bude účtovať cez účet 249 – Ostatné krátkodobé výpomoci

4) Po 01.01.2016 poskytnúť spoločnosti pôžičku bezhotovostným prevodom (bez obmedzenia výšky) osobami, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.