Malá účtovná jednotka

MALÁ ÚČTOVNÁ JEDNOTKA – špecifická metodika 2015

(zákon o účtovníctve a postupy účtovania)

 

Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ZoU), ako aj Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v znení neskorších predpisov platia pre všetky tri veľkostné skupiny účtovných jednotiek – mikro, malá, veľká.

Táto rešerš mapuje špecifickú účtovnú metodiku pre malú účtovnú jednotku – v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania (zákon o účtovníctve po novelu č.130/2015 Z.z. vrátane, postupy účtovania po FS č.6/2015 vrátane). V praxi je potrebné používať úplné znenie účtovných predpisov.

 • Novelou č.333/2014 Z.z. zákona o účtovníctve bolo od 1. januára 2015 zavedené povinné triedenie účtovných jednotiek na tri veľkostné skupiny – mikro, malá, veľká účtovná jednotka, so zámerom zníženia administratívnej náročnosti, najmä čo sa týka zostavenia účtovnej závierky pre mikro účtovnú jednotku a malú účtovnú jednotku.
 • Ide o účtovnú metodiku prevzatú z eurosmernice 2013/34/EÚ o individuálnej ročnej účtovnej závierke; za prevzatie eurosmernice zodpovedá národná vláda, pre odbornú verejnosť sú však eurosmernice bežne dostupné na webe (www:eur-lex.europa.eu).
 • Povinné triedenie do veľkostných skupín, s dôsledkami na uplatnenie účtovnej metodiky, platí pre účtovné jednotky, ktorými sú – obchodná spoločnosť, družstvo, pozemkové spoločenstvo, podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne účtujúca v podvojnom účtovníctve a podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne zapísaná v obchodnom registri a teda následne povinne účtujúca v podvojnom účtovníctve ( 2/5 ZoU).
 • V roku 2014 bola len dobrovoľná kategória mikro účtovnej jednotky. Z prechodných ustanovení zákona vyplýva, že účtovná jednotka, ktorá sa v právnom stave roku 2014 dobrovoľne rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, hoci spĺňala veľkostné podmienky – sa od 1. januára 2015 považuje za malú účtovnú jednotku ( 39k/4 ZoU).
 • Do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok – celkové netto aktíva presiahli sumu 350 000 eur, ale nepresiahli sumu 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50 ( 2/7 ZoU).
 • Splnenie veľkostných kritérií sa testuje ku dňu zostavenia účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – teda za dve účtovné obdobia po sebe ( 2/10 ZoU).
 • Čistým obratom – sú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a poskytnutých služieb po odpočítaní zliav; do čistého obratu sa započítavajú aj iné výnosy, ak sú predmetom činnosti účtovnej jednotky; predmet činnosti účtovnej jednotky sa zapisuje do obchodného registra. Podľa dôvodovej správy do čistého obratu nejdú napr. výnosy z predaja vlastného nadbytočného majetku ( 2/15 ZoU).
 • Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať veľkostné podmienky ( 2/10 ZoU).
 • Pri posudzovaní veľkostných podmienok sa pri zmene účtovného obdobia, na hospodársky rok a naopak na kalendárny rok – neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie ako je kalendárny rok.
 • Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín – sa zatriedi ako malá účtovná jednotka ( 2/10; § 39l/1 ZoU).
 • Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie alebo po vyhlásení konkurzu.
 • Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a z dôvodu stálosti účtovnej metodiky zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období ( 2/11 ZoU).
 • Účtovná jednotka, ktorá spĺňa veľkostné podmienky pre mikro účtovnú jednotku – sa môže vždy dobrovoľne rozhodnúť, že bude metodicky postupovať ako malá účtovná jednotka; to sa netýka novovzniknutej účtovnej jednotky ( 2/12 ZoU). Toto dobrovoľné rozhodnutie bude vhodné ustáliť v internej účtovnej smernici.
 • Triedenie do veľkostných skupín sa nevzťahuje na účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania podľa § 17a zákona o účtovníctve (IFRS/EÚ), Národnú banku Slovenska, subjekty verejného záujmu, neziskové organizácie, organizačnú zložku zahraničnej osoby ( 2/13 ZoU).
 • Subjekty verejného záujmu sú definované zákonom – napríklad účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek štátu EÚ, banka, poisťovňa ( 2/14 ZoU).
 • Prechodné ustanovenia upravujú začlenenie účtovných jednotiek do veľkostných skupín k 1. januáru 2015, pričom účtovná jednotka s účtovným obdobím kalendárny rok, posudzuje splnenie svojich veľkostných podmienok k 31. decembru 2014 ( 39k/1 ZoU).
 • Účtovná jednotka, ktorej hospodársky rok začína v priebehu roka 2015 posudzuje splnenie svojich veľkostných podmienok k svojmu závierkovému dňu v priebehu roku 2015 ( 39k/2 ZoU).
 • Malá účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa štandardných postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov) – bez špecifických výnimiek.
 • Účtovnú závierku (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) pre malé účtovné jednotky upravuje samostatné opatrenie č.MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (FS č.12/2014) – uvedené opatrenie MF SR je v inej samostatnej rešerši.

Dokumenty:

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.